Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

▌Нормативни документи
- НАРЕДБА № 1  от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. PDF2

- НАРЕДБА № 9  от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. PDF2

- НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014–2020 г. PDF2

- Наредба 16 PDF2

- НАРЕДБА № 20  от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. PDF2

- Наредба 22 PDF2


- ПМС 161 PDF2

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162  от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. PDF2

- ПМС 189 PDF2


- Регламент на ЕС 1303 PDF2

- РЕГЛАМЕНТ ЕС № 1306  от 17 декември 2013 г. PDF2

- РЕГЛАМЕНТ ЕС № 1305  -013 от 17 декември_2013 г. PDF2

- РЕГЛАМЕНТ ЕС № 809 от 17 юли 2014 г. PDF2

- ПРСР 2014 – 2020 г., консолидирана версия, след трето изменение PDF2

- ПРИЛОЖЕНИЯ  към ПРСР 2014 - 2020 г. PDF2

- ПРСР 2014 – 2020 г., официално одобрена от ЕК на 26.05.2015 г. PDF2


- ЗАКОН за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) PDF2

- ЗЮЛНЦ PDF2


Печат