Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

Индикативни програми и графици

 

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК  ЗА ПРИЕМИ ПО МЕРКИ НА МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ЗА 2022 г.  PDF2


АКТУАЛИЗИРАН ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК  КЪМ 08.06.2021 г. ЗА ПРИЕМИ ПО МЕРКИ НА МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ЗА 2021 г.  PDF2


АКТУАЛИЗИРАН ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК  КЪМ 01.12.2020 г. ЗА ПРИЕМИ ПО МЕРКИ НА МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ЗА 2021 г.  PDF2


 АКТУАЛИЗИРАН ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК  КЪМ 01.12.2020 г. ЗА ПРИЕМИ ПО МЕРКИ НА МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ЗА 2020 г.  PDF2


 ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРИЕМ ПО МЕРКИ НА МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ЗА 2021 г. PDF2


 АКТУАЛИЗИРАН ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК  КЪМ 21.09.2020 г. ЗА ПРИЕМИ ПО МЕРКИ НА МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ЗА 2020 г.  PDF2


 АКТУАЛИЗИРАН ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК  КЪМ 20.07.2020 г. ЗА ПРИЕМИ ПО МЕРКИ НА МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ЗА 2020 г.  PDF2


АКТУАЛИЗИРАН ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК  КЪМ 30.06.2020 г. ЗА ПРИЕМИ ПО МЕРКИ НА МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ЗА 2020 г.  PDF2


АКТУАЛИЗИРАН ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК  КЪМ 08.06.2020 г. ЗА ПРИЕМИ ПО МЕРКИ НА МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ЗА 2020 г.  PDF2АКТУАЛИЗИРАН ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК  КЪМ 23.01.2020 г. ЗА ПРИЕМИ ПО МЕРКИ НА МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ЗА 2020 г.  PDF2


 АКТУАЛИЗИРАН ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК  КЪМ 19.12.2019 г. ЗА ПРИЕМИ ПО МЕРКИ НА МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ЗА 2020 г.  PDF2


 АКТУАЛИЗИРАН ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК  КЪМ 19.12.2019 г. ЗА ПРИЕМИ ПО МЕРКИ НА МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ЗА 2019 г.  PDF2


 АКТУАЛИЗИРАН ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК  КЪМ 25.09.2019 г. ЗА ПРИЕМИ ПО МЕРКИ НА МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ЗА 2020 г.  PDF2АКТУАЛИЗИРАН ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК  КЪМ 04.09.2019 г. ЗА ПРИЕМИ ПО МЕРКИ НА МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ЗА 2019 г.  PDF2


АКТУАЛИЗИРАН ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК  КЪМ 02.07.2019 г. ЗА ПРИЕМИ ПО МЕРКИ НА МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ЗА 2019 г.  PDF2


АКТУАЛИЗИРАН ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК  КЪМ 31.05.2019 г. ЗА ПРИЕМИ ПО МЕРКИ НА МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ЗА 2019 г.  PDF2


АКТУАЛИЗИРАН ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК  КЪМ 08.05.2019 г. ЗА ПРИЕМИ ПО МЕРКИ НА МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ЗА 2019 г.  PDF2


АКТУАЛИЗИРАН ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК  КЪМ 15.04.2019 г. ЗА ПРИЕМИ ПО МЕРКИ НА МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ЗА 2019 г. PDF2


АКТУАЛИЗИРАН ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК  КЪМ 07.03.2019 г. ЗА ПРИЕМИ ПО МЕРКИ НА МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ЗА 2019 г. PDF2


 ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРИЕМ ПО МЕРКИ НА МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ЗА 2019 г. PDF2


  ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРИЕМИ ПО МЕРКИ НА МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ЗА 2018 г. PDF2

 

 

 

Печат