Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

 

Първи прием - 01.02.2019 - 01.04.2019 г.

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.1. 

 

МЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“/ ПРСР (ЕЗФРСР) Код на мярката:4.1 Име на мярката:„Инвестиции в земеделски стопанства“

Описание на целите и обхвата на мярката: Мярка 4.1.от СВОМР цели подпомагане на местни  проекти, които водят до: подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство, повишаване конкурентоспособността на земеделието като традиционен отрасъл на територията на МИГ; по-пълноценно оползотворяване на природо-географския потенциал подобряване на ефективността и условията за селскостопанска дейност чрез:

 • подпомагане на нови производства, които са свързани с иновации;
 • подкрепа на земеделските стопанства в чувствителните сектори – „млечно животновъдство“, „плодове и зеленчуци”, „етерично-маслени и медицински култури”, и осигуряващи заетост;

Допустими получатели на финансова помощ по мярката са:

1. земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти*, както и подготовка на продукцията за продажба;2. признати групи или организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.

*Земеделските продукти могат да бъдат само продукти, които са в обхвата на приложение № I по член 38 от Договора за функциониране на ЕС, и памук, с изключение на тютюн, риба и аквакултури. Финансова помощ се отпуска само в случай, че продуктът е памук или земеделски продукти, които са в обхвата на приложение № I по член 38 от Договора за функциониране на ЕС, с изключение на тютюн, риба и аквакултури.

Допустими кандидати по мярката са:

1. земеделски стопани; 2. признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по ТЗ и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица, извън посочените в т.1., които отговарят на условията:

-Кандидатите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на община Главиница или община Ситово;

-Кандидатите следва да представят бизнес план /съгласно образец, приложение, към Насоките за кандидатстване по мярката/, доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности. БП съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни работи - за 10-годишен период/.

-Критериите за допустимост по отношение на минимален СПО от 8000 евро и доказване на доход от земеделска дейност за юридическите лица не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури” и производство на технически култури.

-Земеделските стопани по  т. 1 към датата на подаване на заявлението за подпомагане трябва да отговарят на следните условия: 

1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ; 

2. минималният стандартен производствен обем /СПО/ на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро; 

3. ако са юридически лица, трябва да са: а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ; б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите. 

Подпомагат се кандидати, които отговарят на следните условия:

 1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“;
 2. нямат други изискуеми публични задължения към държавата;
 3. не са в открито производство по обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
 4. не са в производство по ликвидация.

Изискванията по т. 3 и 4 не се отнасят за кандидати физически лица и кандидати, регистрирани по Закона за вероизповеданията, а по т. 4 – за кандидати еднолични търговци.

Допустими дейности и разходи

Допустими са проекти с включени в тях дейности, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

 • Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; и/или
 • насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; и/или
 • опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; и/или
 • повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или
 • подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; и/или
 • подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; и/или
 • осигуряване на възможности за производство на биологични земеделски продукти

Допустими разходи в рамките на земеделското стопанство са: 1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда; 2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция; 3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, вкл. десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия; 4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно Приложение /към Насоките за кандидатстване по мярката/, вкл. чрез финансов лизинг; 5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, вкл. чрез финансов лизинг; 6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС- за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани; 7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения; 8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията съгл. Приложение към Насоките за кандидатстване по мярката; 9. закупуване, вкл. чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици; 10.  разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни системи и оборудване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, водовземни съоръжения, вкл. кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, вкл. нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и др.; 11. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация; 12.  закупуване на софтуер, вкл. чрез финансов лизинг; 13. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 14. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 13, като допустимите разходи за проектиране се изчисляват върху допустимите разходи за проектирания обект. 

Допълнителни условия: - Допустимите разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта и разходите за правни услуги, като част от разходите по ал. 1 не могат да превишават: 1. едно на сто от допустимите разходи - за проекти с инвестиции само за земеделска техника и/или разходи по ал. 1, т. 10 - 13; 2. пет на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1 - 13 - за проекти с включени инвестиции за създаване на трайни насаждения и/или строително-монтажни дейности и/или оборудване и/или машини; -Разходите за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост по ал. 1, т. 7 и 8, не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по ал. 1, т. 1 - 6 и т. 9 - 13. -Разходите по  т. 14 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени. -Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по ал. 1, т. 14, са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане. -За кандидат, получаващ финансова помощ по под-мярка 6.1 от ПРСР 2014 - 2020 г. и ако достигането на съответния стандарт е включено в одобрения му бизнес план по тази мярка, срокът е до 24 месеца от датата на създаване на стопанството му, но не по-късно от датата на подаване на заявката за окончателно плащане по мярка 4.1. -Разходите за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към датата на подаване на заявлението за подпомагане, а в случай че към датата на придобиването данъчната оценка е с по-ниска стойност - до този размер. -Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че ползвателят стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив. 

Финансова помощ не се предоставя: - за проекти, включващи инвестиции, които не отговарят на законодателството в сферата на околната среда; - ако за същите инвестиционни разходи кандидатът е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на ЕС.

Недопустими разходи: Описани са по-горе, в Общи условия за всички мерки.

Финансови параметри за проектите: Минимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 5000 евро.Максимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 200 000 евро.

Интензитет на финансовата помощ: От 50% до 70% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта.

Размер на финансовата помощ: До левовата равностойност на 50 000 евро

Критерии за избор на проектите  и тяхната тежест

Критерии за избор

Точки

1

Проектът осигурява подпомагане на чувствителни сектори  в       земеделието – млечно животновъдство, производство на плодове и зеленчуци, етерично маслени и медицински растения

25

2

Проектът е за биологично земеделско производство

20

3

Изпълнението на проекта води до осигуряване на допълнителна заетост в стопанствата

10

4

Проектът е на млад фермер, който е получил подкрепа за създаване на стопанства на млади фермери и полупазарни стопанства (малки стопанства) през периода 2007 – 2013 и периода 2014 - 2020 и не е получавал подпомагане по Програмата за инвестиционни дейности по мерки

121 и 4.1, с цел осигуряване на приемственост в

селското стопанство.

10

5

Проектът повишава енергийната ефективност на стопанството

5

6

Проектът въвежда  иновации в земеделското стопанство

15

7

Проектът е с интегриран подход и допринася за насърчаване на кооперирането между производителите, включително за дейности свързани с опазване на околната среда и постигане на стандартите на ЕС.

15

 

Общо

100

Печат