Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.2.

 

МЯРКА: 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ПРСР 2014 - 2020 Г. (ЕЗФРСР)

Описание на целите и обхвата на мярката

Цел: Модернизиране на преработващи предприятия с цел производство на качествени местни храни и   продукти, създаване на работни места и стимулиране на предприятията да подобрят ефективността и конкурентоспособността си; Насърчаване на   пазарните взаимодействия между земеделските производители и преработавтелите на земеделска продукция на територията на МИГ;

Подпомагането е насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители, преработващи земеделски продукти с цел производството на качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка. В преработката на селскостопански продукти се създава добавена стойност към производството на суровини от традиционно развитото селско стопанство на територията на МИГ. Качествените храни са все по-търсени на пазара. Чрез прилагане на мярката ще се насърчават предприемачеството, производството на качествени продукти. Инвестиционна подкрепа насочена към преработка на селскостопанска продукция насърчава и предоставя осигуряването на заетост в територията.

Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

 1. По-ефективно използване на факторите за производство;
 2. Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, вкл. къси вериги на доставка;
 3. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 4. Постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
 5. Въвеждане на иновативни процеси и технологии, целящи опазване на околната среда, както и ориентиране към преработка на биологични продукти.

Географски обхват на мярката: цялата територия на МИГ, включваща всички населени места от общините Главиница и Ситово и землищата им.

Обхват на дейностите по мярката: По мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или

2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или

5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или

8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или

9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Допустими кандидати и получатели на финансова помощ

 1. Регистрирани земеделски стопани, съгласноНаредба № 3 от 1999 г., чийто минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е по-голям от левовата равностойност на 8000 евро;        
 2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.;
 3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.
 4. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и да имат седалище на територията на община Главиница или община Ситово.
 5. Земеделските стопани по т. 1 към датата на подаване на заявлението за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:

5.1.да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);

5.2.минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро.

 1. Минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство по т. 5.2 се доказва с декларация по образец за изчисление на минималният стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване и:

6.1.регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК); или

6.2.документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37 в, ал.4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването му; или

6.3.анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;

 1. Обработваната от кандидата земя, която участва при изчисление на минималния стандартен производствен обем на земеделското стопанство, не трябва да противоречи на разпоредбата на чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители;
 2. За едноличните търговци, които не са регистрирани или са регистрирани през годината, предхождаща годината на кандидатстване, като земеделски стопани се признават обстоятелствата по т. 5.1, т. 5.2 и т. 6;
 3. Кандидати с проекти за инвестиции за насърчаване на интеграцията между земеделски стопани и предприятия от преработвателната промишленост може да са само лица, които са регистрирани като земеделски стопани най-малко две години преди датата на кандидатстване, с изключение на признати групи/организации на производители.

1.      Кандидатите/ползвателите се подпомагат, при условие, че:

1.1    . нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“;

1.2    . нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към община, или аналогични задължения, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; видът и размерът на задълженията следва да са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

1.3    . не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

1.4    . не са в производство по ликвидация.

2.      Изискването по т. 1.4 не се прилага за кандидати еднолични търговци.

3.      Не се предоставя финансова помощ в случай, че представляващият кандидата/ ползвателя на помощта – едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, както и лица с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта, попадат в някоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) №966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета (OB L, бр. 298 от 26 октомври 2012 г.), наричан по нататък „Регламент (ЕС, Евратом) №966/2012“.

4.      Не се предоставя финансова помощ на кандидати/ползватели на помощта:

1.1.при които представляващият кандидата/ползвателя на помощта едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/членове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, заемащо публична длъжност в Управляващия орган или Разплащателната агенция (РА), което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;

1.2.които попадат в случаите по чл. 68 или 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 1. Изпълнението на изискванията по т. 3 и 4 се доказва от кандидата/ползвателя на помощта и от лицата, участващи в юридическото лице, з колективни инвестиции с:

2.1.декларация към момента на кандидатстване;

2.2.официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация за всички останали обстоятелства, включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

 1. Не се предоставя финансова помощ на кандидати/ползватели на помощ, които са включени в Централната база данни на отстраняванията по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом) №966/2012.
 2. Не се предоставя финансова помощ за проекти, включващи инвестиции за преработка на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора или памук за кандидати, които попадат в някоя от категориите, определени в чл. 1, параграф 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 702/2014 от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони а съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз и за отмяна на регламент (ЕС) №1857/2006 на Комисията (OB L 193, 1 юли 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) №702/2014“.

Допустими дейности и разходи:

(1)Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

1. мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

2. месо и месни продукти;

3. плодове и зеленчуци, включително гъби;

4. пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;

6. растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;

7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

8. готови храни за селскостопански животни (фуражи);

9. гроздова мъст, вино и оцет.

(2) Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти при спазване на изискванията по чл. 26 и при условие, че енергията ще се използва за собствено потребление, свързано с дейностите, попадащи в някои от секторите по ал. 1.

(3) Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори по ал. 1, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в приложение № I по чл. 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз, наричано по-нататък „приложение № I от Договора", и в приложение към Насоките за кандидатстване по мярката.

(4) Съответствието на проектите със секторите по ал. 1 се определя въз основа на селскостопанските продукти, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, технологията на производство и получените крайни продукти.

Финансова помощ не се предоставя за дейности: 1. включени в оперативните програми на кандидати - организации на производители на плодове и зеленчуци съгласно Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (обн., ДВ, бр. 42 от 2007 г.); 2. допустими за подпомагане по чл. 1 от Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2014 г.; изм., бр. 60 и 89 от 2014 г.) за производството на лозаро-винарски продукти по приложение № 1 от Закона за виното и спиртните напитки; 3. свързани с производството и съхранението на маслиново масло и трапезни маслини; 4. подпомагани по чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 г. относно общата организация на пазара на хмел и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1696/71, (ЕИО) № 1037/72, (ЕИО) № 879/73 и (ЕИО) 1981/82 (OB L 314, 30 ноември 2005 г.); 5. свързани с преработка и/или маркетинг на риба и рибни продукти.

Недопустими разходи:

·      Разходи за обикновена подмяна и поддръжка;

·      Разходи възникнали при изпълнение на договори за лизинг, разходи за застраховки, разходи за лихви, разходи за неустойки и такси, други разходи, свързани с договора за лизинг, режийни разходи и разходи за застраховки;

·      Разходите за ДДС, които подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС;

·      Закупуване на оборудване втора ръка;

·      Принос в натура;

·      При инвестиции в селското стопанство – закупуване на права за производство и плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане;

·      Инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда;

·      Разходи извършени преди подаването на заявление за финансиране от страна на бенефициента независимо дали всички свързани плащания са направени или не с изключение на разходите за  предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени след 01.01.2014 г.

Финансови параметри за проектите: Минимален размер на допустимите разходи – 9779 лева, или левовата равностойност на 5 000 евро. Максимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 200 000 евро – 391 160 лева.

Интензитет на финансовата помощ: До 50% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта

Размер на финансовата помощ: Не повече от 117 348 лева, или левовата равностойност на 60 000 евро.

(1) Финансова помощ за преработка на продукти от приложение № I от Договора в продукти извън приложение № I от Договора или памук се предоставя в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 702/2014. (2) Кандидатите за финансова помощ, чиито инвестиции попадат в обхвата на ал. 1, представят декларация за размера на получените държавни помощи по образец съгласно приложение / към Насоките за кандидатстване по мярката.

Критерии за избор на проектите и тяхната тежест

Критерии за избор

Точки

1

Проектът насърчава кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятия от хранително – преработвателната промишленост на територията на МИГ

30

2

Проектът е за инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене на продукти, произвеждани на територията на МИГ

15

3

Проектът е свързан с внедряване на иновации

10

4

Проектът е за преработка на биологични продукти

5

5

С проекта се въвеждат нови процеси и технологии, целящи опазването на околната среда.

10

 

Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на - минимум

1 ново работно място и запазване на съществуващи работни места

30

 

Общо

100

 

Печат