Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ПРИЕМИ
  • МЕРКИ ОТ СВОМР
  • ПРСР - мярка 19.05.- Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово

 

 Първи прием - 10.06.2019 - 02.09.2019 г.

 Втори прием - 08.07.2020 - 10.08.2020 г.

 

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 19.05.

 

МЯРКА ИЗВЪН  ПРСР 2014-20  И РЕГЛАМЕНТ № 1305/2013, НО СЪОТВЕТСТВАЩА НА ЦЕЛИТЕ НА ПРСР И НА РЕГЛАМЕНТА (ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕЗФРСР)

МЯРКА 19.05:  „ПРОУЧВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ  НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И  КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ГЛАВИНИЦА И СИТОВО“  ПРСР/ЕЗФРСР

Код на мярката 19.05: Име на мярката: „Проучване, съхраняване и оползотворяване  на природните ресурси и  културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово“

Описание на целите и обхвата на мярката

Целите на мярката са насочени към развитието и популяризирането на природните ресурси и културно-историческото наследство на територията на общините Главиница и Ситово. Ще се насърчи  създаването на партньорства и постигане на сътрудничество между местни организации за изпълнение на дейности в областта на опазване и възстановяване на природните ресурси, съхраняване, приемственост и популяризиране на образци на материалното и нематериално културно наследство, организиране на тематични акции и събития, насочени към активизиране на местната общност и популяризиране на проектите. 

В обхвата на мярката се предоставя безвъзмездна финансова помощ за материални и нематериални инвестиции и дейности за възстановяване, съхранение и популяризиране на културните традиции и идентичност на селския район и опазване и популяризиране на природните дадености и богатство от територията на МИГ.

Подпомагат се проекти, които допринасят за съхраняването и развитието на селското природно и културно наследство и укрепване на селските общности като уникален социален, природен и културен актив в населените места от територията на МИГ.

Природата и културно-историческото наследство са сред най-силно изразените сравнителни предимства на селските райони.  Запазването на духовния и културния живот на населението, особено на подрастващите и младите хора е от важно значение за развитието на дадената територия. Културното и природно наследство се запазва, съхранява и развива в местните културни центрове, каквито са читалища, училища, музеи, някои от неправителствените организации. Инвестициите в развитието и обогатяването на културната идентичност и традиции води до повишаване на  качеството на живот на хората в дадена територия. Опазването и популяризирането на  културното и природно наследство има благоприятно устойчиво въздействие и по отношение на опазване на околната среда.

Допустими получатели на финансова помощ

1.      Община Главиница;

2.      Община Ситово;

3.      Юридически лица с нестопанска цел, ре­гистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

4.      Читалища, вписани по Закона за народ­ните читалища;

5.      Юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите;

6.      Кандидатите трябва да имат седалище на територията на Община Главиница или община Ситово.

Допустими дейности:

1.      Изготвяне на проучвания и планове за опазване, реставрация,
рехабилитация, защита и управление на места по НАТУРА 2000 или други места с висока природна стойност (пейзаж, екологична, геоложка и геоморфоложка),  както и с културна, археологическа и архитектурна стойности.

2.      Подготовка и прилагане на програми за информиране за проблемите на околната среда и устойчивото развитие.

3.      Инвестиции, свързани с поддръжката, възстановяването и подобряването на природното наследство:

а)    Прилагане на дейности от утвърдени Планове за управление на защитени територии, обявени по Закона за защитените територии:

б)   Прилагане на дейности в Защитени територии, които нямат одобрени Планове за управление, съобразени със заповедите им за обявяване, след съгласуване с компетентни органи.

в)   Дейности, свързани с опазване и възстановяване на популациите на видове, включени в Закона за биологичното разнообразие;

г)    Дейности, свързани с опазване и възстановяване на местообитанията, включени в закона за биологичното разнообразие;

д)   Дейности, свързани с опазване на вековни дървета;

е)    Дейности, свързани с опазването на територии, животни, растения, природни образувания, които не са защитени със закон, но са от особено значение за местната общност, свързани със селския фолклор и обичаи, или са част от селския пейзаж.

4.      Дейности за опазване и възстановяване на традиционния селски пейзаж

5.      Разработване на интерпретационни програми и подготовка на водачи и аниматори за тяхното прилагане

6.      Дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване и обновяване на природното и културно наследство на територията.

7.      Инвестиции в нематериално културно наследство: изследване, документиране и съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство, в т.ч. местния фолклор; опазване на природни пространства и мемориални места; популяризиране, предаване и възраждане на различни аспекти на културното наследство.

8.      Дейности свързани с промотиране и популяризиране на проектите.

Допустими са разходите за:

1)     Разходи за полева инвентаризация/проучване на физически блокове в територии с висока природна стойност.

2)     Разходи, свързани с проучване, провеждане на археологически разкопки, консервиране  и/или възстановяване на паметници на културата с местно значение.

3)     Разходи за устройство и развитие инфраструктурата на туристически зони.

4)     Разходи за  обучение и подготовка на водачи и аниматори.

5)     Разходи за почистване на териториите от  ТБО.

6)     Разходи за създаване на местна туристическа и културна инфраструктура, извън тези, които са допустими по мярка 7.5 от Стратегията на МИГ

7)     Реконструкция на съществуващите характерни елементи на територията на МИГ, реставриране и консервиране.

-          Разходи, свързани с прякото изпълнение на реставрационните, строително-ремонтните и строително-монтажните дейности;

-          Непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените разходи 

8)      Разходи за създаване, съхраняване и обогатяване на сбирки (природни, исторически, етнографски и др.)

9)     Разходи за почистване, съхраняване, възстановяване и поддържане на значими природни и културно-исторически обекти, в т.ч. археологически, както и терените около тях.

10) Разходи за изготвяне на информационни материали – плакати, статии, радио и телевизионни предавания, атласи и карти на територията, табели и др.

11) Закупуване на оборудване и обзавеждане на сгради, които са част от културното наследство.

12) Разходи за проучвания и изработване на материали за идентифициране, документиране, изследване и/или съхраняване на нематериалното културно наследство.

13) Разходи за провеждане на фестивали, събори, организиране на изложби, семинари.

14) Разходи за изграждане на партньорства и създаване на мрежи между различни културни институции/музеи, музейни сбирки, читалища, общини, НПО и частни лица/

15) Общи разходи, свързани с: консултации, проучвания, стратегии, хонорари за правни услуги,архитекти, инженери, разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, такси и разходи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта в общ размер на 12 % от допустимите разходи.

16) Консултациите, пред-проектните изследвания, подготовка и окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване и консултантските услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, като не могат да надвишават 5 % от сумата на допустимите разходи.

Финансова помощ за предварителни разходи, свързани с подготовка на проектно предложение се предоставя само в случаите, когато същите са извършени действително и са направени не по-рано от една година преди датата на кандидатстване.

Финансови параметри за проектите:

Минимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 3 000 евро – 5867,40 лева.

Максимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 200 000 евро.

Интензитет на финансовата помощ:

Интензитетът се определя в съответствие с условията на Насоките за СВОМР:

-  до 100 на сто - когато получател е публично лице, читалище или юридическо лице с нестопанска цел и проектът не генерира приход съгласно „Анализ разходи-ползи (финансов анализ)“, изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;

- до 70 на сто - когато получател е публично лице и проектът генерира приход съгласно представения „Анализ разходи-ползи (финансов анализ)“, изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;

- до 60 на сто - когато получател е частно лице;

- до 70 на сто - когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза.

Размер на финансовата помощ:

До левовата равностойност на 35 000 евро за един проект – 68 453 лева.

Критерии за избор на проектите и тяхната тежест

Критерии за избор

Точки

1

Проектът  води до утвърждаване на териториалната идентичност чрез  създаване на местен материален и/или нематериален туристически продукт/или местно събитие

10

2

Проектът цели проучване, съхраняване,  възстановяване и обновяване на културното и/или природното наследство на територията на МИГ

10

3

Проектът се изпълнява в населени места  от двете общини

25

4

Проектът включва възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие в зони с висока природна стойност, вкл. в зони по европейската мрежа Натура 2000

20

5

Проектът включва разработване на туристически и/или интерпретационни програми и подготовка на водачи и аниматори за тяхното прилагане

10

6

Проектът включва дейности, осъществявани чрез иновативни, интегрирани  и интерактивни подходи

15

7

Проектът насърчава социални и културни взаимодействия в мултикултурната среда и включва дейности с участие на представители от всички етноси на територията

10

 

Общо

100

Печат