Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • Първите 14 решения за одобрение на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.)

zaglavna logo1

 

На 04.04.2018 г. бяха издадени първите 14 решения за одобрение на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.). Това са 56% от общо класираните по втория прием 25 кандидати по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР). Всички 14 стратегии са финансирани от ПРСР 2014-2020 г., като пет от тях получават финансиране и от Оперативна програма "Околна среда" 2014–2020 г. 

     Девет от стратегиите получават финансиране и от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014–2020 г., седем от тях от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014–2020 г., и седем от стратегиите и от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014–2020 г.

    Общата сума на предоставената финансова помощ на одобрените към настоящия момент стратегии е в размер на над 78 млн. лв. Предстои съгласуването на споразуменията от всички управляващи органи на програмите, предоставящи финансиране, след което одобрените местни инициативни групи ще бъдат поканени да подпишат споразуменията за изпълнение на стратегиите за ВОМР. Стратегията на   СНЦ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ е сред стратегиите с издадени решения за одобрение.

 

Печат