Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ е с подписано Споразумение №РД-50-34 от 20.04.2018г. с Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

zaglavna logo1

 

       СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“  е  с подписано Споразумение №РД-50-34 от 20.04.2018г. с Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. и на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г., за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Главиница и Ситово.  

         Екипът на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“  призовава  местната общност  да продължи да се включва активно и да подкрепя реализацията на НАШАТА Стратегията.

 

Печат