Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ проведе еднодневни информационни срещи

     Екипът на сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ проведе информационни срещи по график на територията на МИГ, във връзка със Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие №РД 50–34/20.04.2018 г. на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г., подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“.pdf

 

 

Печат