Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • СНЦ „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа" удължава срока за кандидатстване по отворени процедури за подбор на проектни предложения по мярка 4.1.2. и 2.1.

 

 

СНЦ „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа" удължава срока за кандидатстване по

отворени процедури за подбор на проектни предложения по мярка 4.1.2. и 2.1.

 

На свое заседание проведено на 31.05.2019 г., Колективният управителен орган на СНЦ „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“ взе решение за удължаване срока за кандидатстване с проекти по отворени процедури, а именно:

  • Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.177 по мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ Главиница –Ситово Крайдунавска Добруджа”, се удължава до 12.07.2019 г.

 

  • Процедура чрез подбор на проектни предложения с един срок за кандидатстване № BG05M9OP001-2.052 по мярка 2.1. „Социално-трудова и здравна интеграция” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие – Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, се удължава до 01.07.2019 г.

Информация и кандидатстване - в ИСУН2020

Подробна информация за промяната в отворените процедури и пълен пакет от документи може да намерите на следните интернет адреси:

Страницата на Информационният портал за управление и наблюдение на средствата от Европейският съюз https://eumis2020.government.bg

Страницата на СНЦ „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“ www.mig.glavinitsa-sitovo.org

 

             Удължен срок за кандидатстване

                                                         

Печат