Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • Съобщение към местната общност на СНЦ "МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"


logo2    logo 3l OPNOIR 

Съобщение към местната общност на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа

 

   Втори прием на проектни предложения, планиран да стартира на 15.04.2020 г. с втори краен срок на кандидатстване 01.06.2020 г. по процедура BG05M2OP001-3.008 на "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа" - „Уча се, за да сполуча“ не се открива и процедурата е приключена с решение на Управителния съвет на МИГ „Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“ от проведеното на 8 април 2020 г. заседание. Решението е взето след преценка, че няма риск от неизпълнение на СВОМР поради заявени значително над бюджета средства от постъпилите по първи краен срок на кандидатстване проектни предложения и във връзка с извънредното положение в страната.

Печат