Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • Подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.9. "Уча се, за да сполуча" от СВОМР на СНЦ "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа"

  Сдружение „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа” и  кмета на Община Ситово - Сезгин Алиибрям, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект по  мярка 3.9  „Уча се, за да сполуча“ от Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Главиница- Ситово Крайдунавска Добруджа”.

Проектното предложение е насочено към подобряване на достъпа до качествено образование и насърчаване на социалната и образователна интеграция на деца и ученици, намаляване  дела на ранно отпадналите от училищно образование и повишавана на образователният статус, чрез обновяване и модернизиране на обзавеждането и оборудването, от които се нуждае училищата.Това ще се постигне чрез осигуряване на консумативи, материали, техника за занимателни, развлекателни, ИКТ дейности, техника за спортни дейности и подобряването на материално-битовите условия в училищата. Ще бъде модернизирани и обновени компютърните зали и ще бъдат дигитализирани класните стаи, което е съвременния метод за приобщаване и активна работа с децата.

Изпълнението на проектното предложение ще доведе до постигане на положителен ефект върху представителите на най-маргинализираните групи на територията на община Ситово и на МИГ „Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа” чрез подобряване достъпа до качествено образование.

Стойността на проекта е 184 922 лева.

 

20200724 102738 new1

Печат