Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.109 МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ – „Социално-трудова и здравна интеграция“

МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“  с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.109 МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ – „Социално-трудова и здравна интеграция“.

Процедурата се изпълнява по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, в съответствие с: Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Целта на настоящата процедура е обвързана със  Специфична цел 2 от СВОМР: „Намаляване на бедността, подкрепа за социално включване и по-добро качество на живот на уязвимите и малцинствени групи“ по Приоритет 3: „Развитие на човешките ресурси и подобряване на образованието, квалификацията и социалните взаимодействия в мултикултурната общност“. Мярката постига и стратегическата цел в частта й „подобряващи се условия за живот, социална, и трудова реализация.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ .

Общият бюджет на процедурата е 139 406,48 лв.

Допустимите кандидати  по процедурата са: Доставчици на социални и здравни услуги и работодатели. Партньори по настоящата процедура могат да бъдат:

1.         Доставчици на социални и здравни услуги;

2.         Работодатели;

3.         Общини Главиница и Ситово;

4.         Читалища;

5.         Неправителствени организации;

Дейностите, които ще получат подкрепа попадат в обхвата на следните направления:

  • Направление „Подобряване достъпа до заетост“;
  • Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги“;
  • Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: .https://eumis2020.government.bg и http://www.mig.glavinitsa-sitovo.org

Краен срок за прием на проектни предложения :11.01.2021 г. 17.30 ч.

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.

Печат