Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • Подписани са Договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Подписани  са два Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрени проекти по  мярка 1.7  „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените, въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията” от Стратегията за ВОМР на Сдружение "МИГ Главиница- Ситово Крайдунавска Добруджа” на "Зафира - Бен" ООД и Районна потребителна кооперация "Бъдеще".  Финансирането по процедурата е на 100 %.

Реализацията на проекта на "Зафира - Бен" ООД има за цел допълнително да повиши производителността на труда , посредством подобряване на здравословното състояние и създаване на по-добри условия за почивка, отдих и хранене на работещите в дружеството. Чрез дейност  „Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, по-производителни и „по-зелени” модели за организация на труда в предприятията в т.ч. за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите, както и за подобряване на социалния климат. Чрез дейност „Осигуряване на средства за колективна защита , включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд в Зафира- Бен ООД“ ще се замени част от  луминесцентното осветление със свето диодно- тип LED осветление. Чрез дейност "Закупуване на ЛПС и специално работно облекло", използваните до момента лични предпазни средства и специално работно облекло ще бъдат заменени с по-ефективни, осигуряващи по-добра индивидуална защита за здравето на работещите. Чрез дейност  „Подобряване на социалния климат в предприятието чрез предоставяне на възможности за отдих, почивка, спортуване и улесняване на служителите по време на работния процес в предприятията“ ще се подобрят условията за почивка, отдих и хранене на работниците и служителите в дружеството, чрез оборудване и обзавеждане с редица социални придобивки на две помещения за преобличане, почивка и отдих в производствената база в с. Зафирово. Част от проекта са и задължителните дейности за публичност и визуализация и организация и управление. Проект има за цел да подобри работната среда в "Зафира-Бен" ООД, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и посредством осигуряване на социални придобивки, което от своя страна ще подобри качеството на живот и труд и ще рефлектира положително върху  производителността на труда. 

Проектно предложение на РПК „Бъдеще“ - Ситово е насочено към подобряване на условията на труд, осигуряване на средства за колективна защита и социални придобивки на служителите в предприятието . През цялото време на съществуването си ръководството на организацията е отдавало значение и полагало грижа за човешкия ресурс, с който разполага. В организацията са осигурени изискваните от законодателството безопасни условия на труд, но стремежът на предприятието винаги е бил, те да бъдат надградени. Целевата група, към която е насочен проекта са работещите в предприятието. За постигане на максимално добри резултати, водещо при избора на дейностите са идентифицираните проблеми и потребности на целевите групи по проекта, както и целите на настоящата процедура. В проектното предложение са предвидени следните дейности: Дейност - Осигуряване на средства за колективна защита, свързани с подобряване условията на труд; Дейност - Подобряване на социалния климат в предприятието чрез предоставяне на възможности за отдих, почивка и улесняване на служителите по време на работния процес в предприятието. В следствие на реализиране на проекта ще бъдат постигнати следните резултати: подобрени здравословни и безопасни условия на труд в РПК "Бъдеще" -Ситово, осигурени  социални придобивки за служителите на предприятието- оборудване на помещение за отдих и хранене, което ще подобри социалния климат и управлението на човешките ресурси в предприятието, осигурени средства за колективна защита. Основната цел на настоящото проектно предложение е да се подобри работната среда в РПК „Бъдеще“ - Ситово чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, както и чрез осигуряване на социални придобивки за служителите на предприятието.

 

Печат