Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • Сдружение „МИГ Главиница–Ситово Крайдунавска Добруджа“ започва разработване на нова Стратегия за програмен периода 2023-2027 г.

 zaglavna logo1

 

Сдружение „МИГ Главиница–Ситово Крайдунавска Добруджа“ започва разработване на нова

Стратегия за програмен периода 2023-2027 г.

 

 Сдружение „Местна инициативна група Главиница–Ситово Крайдунавска Добруджа“ подписа Административен договор № РД 50-123 от 07.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 38 978.00 лева, по процедура №BG06RDNP001-19.610 с наименование на проекта „Подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 Основната цел на проекта е да се даде началото на процеса по разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие, с която територията ще получи възможност да планира и реализира важни за местната общност проекти.

Проектът включва следните дейности:

1.      Популяризиране процеса на разработване на Стратегия за ВОМР – провеждане на еднодневни информационни срещи и публикации в регионални медии;

2.      Обучение на местни лидери и заинтересовани страни;

3.      Проучвания и анализи на територията;

4.      Подготовка на Стратегия за ВОМР, включително консултиране с местната общност, във връзка с подготовката на стратегията.

 Чрез реализацията на проекта, Сдружение "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа" инвестира в доразвиване на постигнатото с прилагането на съществуващата Стратегия и видимата положителна промяна в развитието на стопанския сектор, включващ земеделски производители, животновъди, малки и средни предприятия от сферата на услугите, търговията и производството; публичният сектор в лицето на общинските администрации, училищата и детските градини на територията; нестопанският сектор, представляван от читалищата, също така и местни лидери, представители на уязвими групи и малцинства на територията на общините Главиница и Ситово.

 Срокът за изпълнение на проекта е от 07.04.2023 г. до 07.10.2023 г. (6 месеца).

 Проектните дейности ще се осъществяват на територията на двете общини - Главиница и Ситово. 

Печат