Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ОБЯВИ
  • ПОКАНА - Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 28.11.2018г. /сряда/ от 15.00 часа в сградата на Община Главиница

zaglavna logo1

www.eufunds.bg

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ

„МИГ ГАВИНИЦА – СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

На основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНС и чл.34, ал.1 от Устава на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, и във връзка с решение на УС от 19.11.2018 г. /Сряда/, Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 28.11.2018 г. от 15.00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес: гр. Главиница, ул. Витоша №44, ет.4 /заседателна зала/.

  Дневен ред:

      1. Обсъждане и приемане на изменения в Устава на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“.

       2. Предоставяне на информация за напредъка по изпълнение на Стратегия за ВОМР  на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ и индикативна годишна програма за 2019 г.

       3. Организационни въпроси.

   На основаниe Чл. 35. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници.

                                      (2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при       същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.       

                                                                                  От   Управителния съвет

                                                                                    19.11.2018 година

Печат