Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

 • Начало
 • ОБЯВИ
 • СНЦ „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа" удължава срока за кандидатстване по отворена процедурa за подбор на проектни предложения по мярка 19.05

О Б Я В А

 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“

Открива процедура за подбор на проектни предложения

за предОставяне на безвъзмездна финансова помощ ПО

Мярка 19.05. „ПРОУЧВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ГЛАВИНИЦА И СИТОВО “

 

Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.209 по Мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово “

 

Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.

 

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

Основната цел на процедурата:

Целите на мярката са насочени към развитието и популяризирането на природните ресурси и културно-историческото наследство на територията на общините Главиница и Ситово. Ще се насърчи създаването на партньорства и постигане на сътрудничество между местни организации за изпълнение на дейности в областта на опазване и възстановяване на природните ресурси, съхраняване, приемственост и популяризиране на образци на материалното и нематериално културно наследство, организиране на тематични акции и събития, насочени към активизиране на местната общност и популяризиране на проектите.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - Мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово “

 

 1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Допустими кандидати по мярка 19.05 „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово“, финансирана по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. са:

 1. Община Главиница;
 2. Община Ситово;
 3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 4. Читалища, вписани по Закона за народните читалища;
 5. Юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите;
 6. Кандидатите трябва да имат седалище на територията на Община Главиница или община Ситово.
 1. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
 1. 1. Изготвяне на проучвания и планове за опазване, реставрация, рехабилитация, защита и управление на места по НАТУРА 2000 или други места с висока природна стойност (пейзаж, екологична, геоложка и геоморфоложка), както и с културна, археологическа и архитектурна стойности.
 2. Подготовка и прилагане на програми за информиране за проблемите на околната среда и устойчивото развитие.
 3. Инвестиции, свързани с поддръжката, възстановяването и подобряването на природното наследство:

а) Прилагане на дейности от утвърдени Планове за управление на защитени територии, обявени по Закона за защитените територии:

б) Прилагане на дейности в Защитени територии, които нямат одобрени Планове за управление, съобразени със заповедите им за обявяване, след съгласуване с компетентни органи.

в) Дейности, свързани с опазване и възстановяване на популациите на видове, включени в Закона за биологичното разнообразие;

г) Дейности, свързани с опазване и възстановяване на местообитанията, включени в закона за биологичното разнообразие;

д) Дейности, свързани с опазване на вековни дървета;

е) Дейности, свързани с опазването на територии, животни, растения, природни образувания, които не са защитени със закон, но са от особено значение за местната общност, свързани със селския фолклор и обичаи, или са част от селския пейзаж.

 1. Дейности за опазване и възстановяване на традиционния селски пейзаж
 2. Разработване на интерпретационни програми и подготовка на водачи и аниматори за тяхното прилагане
 3. Дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване и обновяване на природното и културно наследство на територията.
 4. Инвестиции в нематериално културно наследство: изследване, документиране и съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство, в т.ч. местния фолклор; опазване на природни пространства и мемориални места; популяризиране, предаване и възраждане на различни аспекти на културното наследство.
 5. Дейности свързани с промотиране и популяризиране на проектите.
 1. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1) Разходи за полева инвентаризация/проучване на физически блокове в територии с висока природна стойност.

2) Разходи, свързани с проучване, провеждане на археологически разкопки, консервиране и/или възстановяване на паметници на културата с местно значение.

3) Разходи за устройство и развитие инфраструктурата на туристически зони.

4) Разходи за обучение и подготовка на водачи и аниматори.

5) Разходи за почистване на териториите от ТБО.

6) Разходи за създаване на местна туристическа и културна инфраструктура, извън тези, които са допустими по мярка 7.5 от Стратегията на МИГ

7) Реконструкция на съществуващите характерни елементи на територията на МИГ, реставриране и консервиране.

- Разходи, свързани с прякото изпълнение на реставрационните, строително-ремонтните и строително-монтажните дейности;

- Непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените разходи

8) Разходи за създаване, съхраняване и обогатяване на сбирки (природни, исторически, етнографски и др.)

9) Разходи за почистване, съхраняване, възстановяване и поддържане на значими природни и културно-исторически обекти, в т.ч. археологически, както и терените около тях.

10) Разходи за изготвяне на информационни материали – плакати, статии, радио и телевизионни предавания, атласи и карти на територията, табели и др.

11) Закупуване на оборудване и обзавеждане на сгради, които са част от културното наследство.

12) Разходи за проучвания и изработване на материали за идентифициране, документиране, изследване и/или съхраняване на нематериалното културно наследство.

13) Разходи за провеждане на фестивали, събори, организиране на изложби, семинари.

14) Разходи за изграждане на партньорства и създаване на мрежи между различни културни институции/музеи, музейни сбирки, читалища, общини, НПО и частни лица/

15) Общи разходи, свързани с: консултации, проучвания, стратегии, хонорари за правни услуги,архитекти, инженери, разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, такси и разходи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта в общ размер на 12 % от допустимите разходи.

16) Консултациите, пред-проектните изследвания, подготовка и окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване и консултантските услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, като не могат да надвишават 5 % от сумата на допустимите разходи.

Финансова помощ за предварителни разходи, свързани с подготовка на проектно предложение се предоставя само в случаите, когато същите са извършени действително и са направени не по-рано от една година преди датата на кандидатстване.

5.ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Настоящата обява предвижда един краен срок на кандидатстване:

Краен срок: от 10.06.2019 г. до 17.00 часа на 02.09.2019 г.

 

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията на кандидатстване до 3/три/ седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

 1. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Бюджетът по настоящата процедура е: 146 450 лева.

 1. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ

Минимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 3 000 евро – 5867,40 лева.

Максимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 200 000 евро – 391 160 лева .

Размер на финансовата помощ:

Не повече от левовата равностойност на 35 000 евро за един проект – 68 453 лева.

Интензитетът на финансовата помощ е в размер на:

- до 100 на сто - когато получател е публично лице, читалище или юридическо лице с нестопанска цел и проектът не генерира приход съгласно „Анализ разходи-ползи (финансов анализ)“, изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;

- до 70 на сто - когато получател е публично лице и проектът генерира приход съгласно представения „Анализ разходи-ползи (финансов анализ)“, изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;

- до 60 на сто - когато получател е частно лице;

- до 70 на сто - когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза

 

 1. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:

19.05

Мярка "Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово"

 точки

1

Проектът води до утвърждаване на териториалната идентичност чрез създаване на местен материален и/или нематериален туристически продукт и/или местно събитие

10

2

Проектът цели проучване, съхраняване, възстановяване и обновяване на културното и/или природното наследство на територията на МИГ

10

3

Проектът се изпълнява в населени места от двете общини

25

4

Проектът включва възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие в зони с висока природна стойност, вкл. в зони по европейската мрежа Натура 2000

20

5

Проектът включва разработване на туристически и/или интерпретационни програми и подготовка на водачи и аниматори за тяхното прилагане.

10

6

Проектът включва дейности, осъществявани чрез иновативни, интегрирани и интерактивни подходи

15

7

Проектът насърчава социални и културни взаимодействия в мултикултурната среда и включва дейности с участие на представители от всички етноси на територията

10

 

Общо

100

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 т.

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока оценка/и по следния критерий:

 

Ø  Крайната оценка по критерий „2. Проектът цели проучване, съхраняване възстановяване и обновяване на културното и/или природното наследство на територията на МИГ“

             При равен брой точки и по този критерий, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока оценка/и по следния критерий:

Ø  Крайната оценка по критерий „4. Проектът включва възстановяване , опазване и укрепване на          биологичното разнообразие в зони с висока природна стойност, вкл. в      зони по европейската мрежа Натура 2000“

 

 1. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

Лице за контакт:
Данка Милчева – Изпълнителен директор, тел. 0884 459 599;

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
адрес: гр.Главиница, обл.Силистра, ул.”Дунав” 13а

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 • на сайта на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - http://www.mig.glavinitsa.org./;

- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 

 1. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 

AКТУАЛИЗИРАНИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 19.05.

Печат