Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

 • Начало
 • ОБЯВИ
 • Обява за прием на проектни предложения по мярка 3.9. „Уча се, за да сполуча” от Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Главиница-Ситово

 

О Б Я В А

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“

Открива процедура за подбор на проектни предложения

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

BG05M2OP001-3.008 МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа 3.9. „УЧА СЕ, ЗА ДА СПОЛУЧА” ОТ СВОМР

 

Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” обявява процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.008   Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа 3.9. „УЧА СЕ, ЗА ДА СПОЛУЧА”

                     процедурата се финансира по

Оперативна програма: „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г ”;

Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“.

Инвестиционен приоритет 9ii. Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности като например ромите;

Основна цел на процедурата и на мярката от СВОМР: е да се подобри достъпът до качествено образование и да се насърчи социалната и образователна интеграция на деца и ученици от маргинализирани групи; да се намали делът на ранно отпадналите от училищно образование и да се повишава образователният статус като устойчива тенденция на територията на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Описание на обхвата – Допустимите дейности по мярка 3.9. „Уча се, за да сполуча“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ следва да се изпълняват на територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 • Детски градини от територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”;
 • Училища (вкл. професионални училища) от територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”;
 • Общините Главиница и Ситово.

Допустимите кандидати и партньори следва да имат седалище и адрес на управление на територията на действие на територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” и да реализират проектите си към стратегията по подхода ВОМР на същата територия.

Допустимите кандидати кандидатстват само с едно проектно предложение по тази процедура.

Партньорството е задължително условие за допустимост на проекта! Кандидатът трябва да има най-малко един партньор.

Допустими партньори по ОП НОИР и одобрената стратегия за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” по настоящата процедура са:

 • Детски градини от територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”;
 • Училища (вкл. професионални училища) от територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”;
 • Общините Главиница и Ситово.
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани и действащи на територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване от „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” на стратегия за ВОМР с многофондово финансиране (31.08.2017 г.).

Допустимите партньори следва да имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” и да реализират проектите си към Стратегията за ВОМР на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ на същата територия.

Целеви групи по мярката:

 • Деца и ученици от маргинализирани групи, включително роми;
 • Родители/настойници от маргинализираните групи, включително роми.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими преки дейности:

 1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи):
 2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от

маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование:

 1. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата:
 2. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Бюджет по процедурата за 1-ви период на прием е: 586 750,00 лева.

Бюджет по процедурата за 2-ри период на прием е: остатъчни средства след приключването на първия прием.

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 50 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 391 166 лева.

Финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1-ви период на прием на проектни предложения:

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 06.01.2020 г., включително;

2-ри период на прием на проектни предложения, в случай че са налични остатъчни средства от първи прием на проектни предложения, с начална дата:15.04.2020

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 01.06.2020г., включително.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатите по процедурата може да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до 3 (три) седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ и в ИСУН2020 в в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 2 (две) седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 3.9.

Печат