Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ОБЯВИ
  • Удължен е първият краен срок за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-3.008  МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”  - „Уча се, за да сполуча“

Удължен е първият краен срок за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-3.008  МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”  - „Уча се, за да сполуча“

Със Заповед на Заместващ Председателя на УС на МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добружда е удължен първият краен срок за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-3.008  МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”  - „Уча се, за да сполуча“.

Процедурата е за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 г., чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.

Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 07.02.2020 г., 17.30 часа.

Изменените Условия за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на МИГ - www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/, както и в ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

 

  ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 3.9.

Печат