Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ОБЯВИ
  • Покана - Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 29.05.2020 г. /Петък/ от 16.00 часа в сградата на Община Главиница
https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/webfiles/Photos/zaglavna_logo1.png
 

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

СНЦ  „МИГ ГАВИНИЦА – СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

 

   На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 34, ал.1 от Устава на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, и във връзка с решение на УС от 05.05.2020 г., Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 29.05.2020 г. от 16.00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес: гр. Главиница, ул. Витоша, № 44, ет. 4,  /заседателна зала/, при следния

  Дневен ред:

1.  Приемане на промени в Стратегия за ВОМР на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” във връзка с финансовите параметри.

 2.  Взимане на решение относно представяне на заявление пред МЗХГ за промяна на Спораземение №РД 50-34/20.04.2018 г., Допълнително споразумение  №РД 50-34/29.11.2018 г. и  Допълнително споразумение №РД 50-34/19.08.2019 г., във връзка с чл.18, ал.1, т.3 и т.4.

 3.  Организационни въпроси.


На основаниe Чл. 35. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници.

                                (2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при             същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.       

                                                                               

                                                                                  От   Управителния съвет

                                                                                        05.05.2020 година

Печат