Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

 • Начало
 • ОБЯВИ
 • Удължаване срока за прием на проектни предложения по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ

                                                                                  

zaglavna logo1

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

 

О Б Я В А

                                                

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа

 

Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.362 по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

 

Програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Основна цел на мярката е: Модернизиране на преработващи предприятия с цел производство на качествени местни храни и  продукти, създаване на работни места и стимулиране на предприятията да подобрят ефективността и конкурентоспособността си; насърчаване на  пазарните взаимодействия между земеделските производители и преработвaтелите на земеделска продукция на територията на МИГ. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

 • Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

„МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа” - Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

 • Допустими кандидати по Мярка 2.Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“:
 • Регистрирани земеделски стопани, съгласно Наредба № 3 от 1999 г., чийто минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е по-голям от левовата равностойност на 8000 евро.
 • Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.
 • Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.
 • Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и да имат седалище на територията на община Главиница или община Ситово, или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на община Главиница или община Ситово
 • Проекти, представени от кандидати, неотговарящи на тези условия ще бъдат отхвърлени като недопустими по стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”
 • Дейности, допустими за финансиране:

Допустими са само дейности на територията на МИГ, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

 

1.    внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или

2.    внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

3.     намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

4.    постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или

5.    подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

6.    опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

7.    подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или

8.    подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или

9.    подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

10.     подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Дейностите по проекта са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

 • Допустими разходи:
 • Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:
 • мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 • месо и месни продукти;
 • плодове и зеленчуци, включително гъби;
 • пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 • зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
 • растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
 • технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
 • готови храни за селскостопански животни (фуражи);
 • гроздова мъст, вино и оцет.

2. Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти при спазване на изискванията по чл. 26 и при условие, че енергията ще се използва за собствено потребление, свързано с дейностите, попадащи в някои от секторите по т. 1.

3. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда.

4. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазването на околната среда включително намаляване на вредните емисии и отпадъци;

г) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд;

д) подобряване на енергийната ефективност в предприятията и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните.

5. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности.

6. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на МИГ.

7. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието.

8. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг.

9. Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза за постигане на съответствие с Регламент /ЕО/№ 853/2004 /чл. 10, § 3, Приложение III, Глава II и Директива 93/119/ЕС/22.12.1993 г. за защита на животните при клане и Наредба № 4 от 2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара, включително чрез финансов лизинг.

10. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата.

11. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.

12. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

13. Общи разходи за  предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.

Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори по т. 1, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в приложение № I по чл. 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз, наричано по-нататък „приложение № I от Договора", и в приложение към Условията за кандидатстване по мярката.

Съответствието на проектите със секторите по т. 1 се определя въз основа на селскостопанските продукти, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, технологията на производство и получените крайни продукти.

Съгласно Указания за прием на проекти подавани по стратегиите за ВОМР (утвърдени със Заповед №РД 09-828/04.09.2018г., на Министъра на земеделието, храните и горите), общите разходи свързани с консултации (разработване на бизнес план, включващ продпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи, и консултантските услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта) не следва да надхвърлят 5 на сто от допустимите разходи. Разходите за  предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта общо не могат да надвишават 12 на сто от стойността на допустимите инвестиционни разходи, включени в т. 2 - 12.

 

 • Период на прием и място за подаване на проектни предложения:

Настоящата процедура е с един краен срок за кандидатстване:

Начало на прием: 28.02.2020 г.

 Краен срок на прием: 20.07.2020 г., 17:30 часа

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

 • Бюджет на приема

Общият финансов ресурс по процедурата е 206 000,00 лева.

 

 • Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е  9 779,00 лева

Максималната стойност на общите допустими разходи за един проект е 391 160,00 лева

Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 4889,50 лева Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 117,348 лева

Интензитет на финансовата помощ: До 50% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта.

 

Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

 

 

 • Критерии за подбор на проектните предложения и тяхната тежест:

 

Критерии за избор

Точки

1

Проектът насърчава кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятия от хранително – преработвателната промишленост на територията на МИГ

30

2

Проектът е за инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене на продукти, произвеждани на територията на МИГ

 

15

3

Проектът е свързан  с внедряване на иновации

10

4

Проектът е за преработка на биологични продукти

5

5

С проекта се въвеждат нови процеси и технологии, целящи опазването на околната среда.

10

6

Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на - минимум

1 ново работно място и запазване на съществуващи работни места

30

 

Общо

100

 

 • Ранкиране при липса на финансов ресурс:

       В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред, и ще се дава предимство на проекта/ите, получил по-висока оценка/и по следния критерий:

 • Крайна оценка по критерий 6: „Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на – минимум 1 ново работно място и запазване на съществуващи работни места” – предимство получава кандидат, който е предложил разкриването на повече работни места

 

 • Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

За контакти:

Данка Милчева – Изпълнителен директор на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”;

Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в офиса на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” на адрес: гр.Главиница, ул.“Дунав" № 13 А , тел.: 088 445 9599

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

- на сайта на сдружение МИГ „Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“: https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/

- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 • Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.2.

Печат