zaglavna logo1

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

   Съгласно чл.18, ал.1, т.3 и т.4 от Споразумение № РД 50-34 / 20.04.2018 г. и чл.39, т.3 и чл.40 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” подготвя заявление за промяна на споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР.

По публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да бъдат давани мотивирани становища, предложения и коментари от страна на всички заинтересовани страни по един от посочените по-долу начини:

   Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на промяната в стратегията.

ПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНИ В СВОМР -> ->  

 

Печат