Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

П О К А Н А

  Във връзка с изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Главиница и Ситово по споразумение РД 50-34 от 20.04.2018 г. с Управляващите органи на ПРСР, на ОПРЧР и на ОПНОИР, за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”,

К А Н И

всички заинтересовани лица да вземат участие в информационни срещи, организирани във връзка с приемите за финансиране на проектни предложения по стратегията. Информационните събития ще бъдат проведени в населените места от територията по следния график:

  1. Еднодневни работни/информационни срещи за 10 души:
  • На 01.09.2021 г. от 10.00 часа в гр. Главиница;
  • На 01.09.2021 г. от 14.00 часа в с. Зебил;
  • На 02.09.2021 г. от 10.00 часа в с. Ситово;
  • На 02.09.2021 г. от 14.00 часа в с. Босна;
  • На 03.09.2021 г. от 10.00 часа в с. Зафирово.

Информационните срещи са подходящи както за потенциални кандидати по стратегията, така и за всеки, който иска да получи нови знания и актуална информация за периодите и условията на прием, както и конкретни указания за подготовка на проектните предложения.

Печат