Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ОБЯВИ
  • Покана - Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 06.07.2022 г. от 16.00 часа в сградата на Община Главиница

Header 2021

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ

„МИГ ГАВИНИЦА – СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 34, ал. 1 от Устава на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, и във връзка с решение на УС от 27.06.2022 г. Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 06.07.2022 г. от 16.00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес: гр. Главиница,    ул. Витоша, № 44, ет. 4,  /заседателна зала/, при следния

Дневен ред:

  1. Приемане на годишен бюджет по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” за 2022 година.
  2. Взимане на Решение за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.610, подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
  3. Отчет за изпълнението на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”.

На основаниe Чл. 35. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници.

            (2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.       

                                                                               

                                                                                  От   Управителния съвет

                                                                                  27.06.2022 година

Печат