Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ОБЯВИ
  • Сдружение "МИГ Главиница–Ситово Крайдунавска Добруджа“ кани всички заинтересовани страни от територията да вземат участие в организирани обучения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони

Header 2021

Дефиниране нуждите на територията и определяне обхвата на инвестициите в Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Главиница- Ситово Крайдунавска Добруджа“ за програмен период  2023-2027 година

    

    През програмния период 2023–2027 г., България ще продължи да прилага подхода „Водено от общността местно развитие“ (ВОМР) като той ще се изпълнява чрез многофондово финансиране. Подходът ВОМР ще получава подкрепа със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейския социален фонд (ЕСФ+) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Подкрепата ще се извършва, чрез прилагане на интегрирани и многосекторни стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на конкретната територия и разработени въз основа на местните потребности и потенциал.

   Сдружение „Местна инициативна група Главиница–Ситово Крайдунавска Добруджа“ подписа Административен договор № РД 50-123 от 07.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 38 978.00 лева, по процедура №BG06RDNP001-19.610 с наименование на проекта „Подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

   Прилагането на многофондова Стратегия за ВОМР е насочено към финансиране на проекти, които отговарят на местните потребности, създават и запазват заетост за местното население и са в полза на малкия местен бизнес. Чрез тях се цели да бъдат създадени по-добри икономически, социални и екологични условия за живот в населените места и да се подкрепи от многосекторното развитие на местните икономики.

  Стратегията за ВОМР и  мерките включени в нея, съответстват на идентифицираните в проучванията и анализите на територията нужди, в т.ч. на нуждите от финансиране от конкретна програма. Стратегия за ВОМР  води до устойчиво развитие на територията,  чрез подкрепа на въвеждането на иновации (иновативни практики, методи,процеси, подходи и др.), стимулиране на местната икономика и местното производство, подкрепа за социални дейности, насочени към всички нуждаещи се групи, подкрепа за качествено образование, подобряване на условията за живот.

   Проведени са информационните събития: Запознаване на местното население с дейностите и събитията заложени в АДБФП № РД 50-123 от 07.04.2023 г.  по проект № BG06RDNP001-19.610-0092 „Подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ  „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ за програмен период 2023-2027 г.“, възможностите за включване в Стратегията на мерки от СПРЗСР 2023-2027 г. и програмите финансиращи подхода ВОМР и етапите на подготовката й.

ПРЕДСТОИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБУЧЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, КАКТО СЛЕДВА:

18.09.2023 г. от 15.00 часа – гр. Главиница заседателна зала,

19.09.2023 г. от 10.00 часа – с. Ситово заседателна зала на ОбС,

20.09.2023 г. от 10.00 часа – гр. Главиница заседателна зала.

  Изпълнението на  проекта  ще се осъществи  в рамката на одобреният бюджет за  срок от шест месеца.

 Дейностите по проекта ще се осъществяват на територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“.

 Резултат от изпълнението на проекта: Разработена Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ за периода 2023-2027 г.

 

Екипът на Сдружението учтиво кани всички заинтересовани представители на организации, институции, фирми, земеделски стопанства, както и граждани от територията на общините Главиница и Ситово, да вземат активно участие в дейностите по информиране, консултиране и обществено обсъждане на Стратегията за водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 година.

Печат