Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ОБЯВИ
  • Покана - Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 06.10 .2023 г. от 17.00 часа в сградата на Община Главиница

zaglavna logo1

 

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

 СНЦ  „МИГ ГАВИНИЦА – СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

 

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 34, ал. 1 от Устава на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, и във връзка с решение на УС от 28.09.2023 г. Управителният съвет на Сдружението, свиква Общо събрание на 06.10.2023 г. от 17.00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес: гр. Главиница, ул. Витоша, № 44, ет. 4 /заседателна зала/, при следния

 

Дневен ред:

1. Приемане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ за периода 2023-2027 година.

2. Приемане на годишен бюджет на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” за 2024 година.

 

На основаниe  чл. 35. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници.

 (2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.                                                                       

                                                                      

 

            От   Управителния съвет

   28.09.2023 година

Печат