Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ОБЯВИ
  • Покана - Управителният съвет на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” свиква Общо събрание на 12.02.2024 г. от 16.00 часа в сградата на Община Главиница

 

 zaglavna logo1

 

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

 СНЦ  „МИГ ГАВИНИЦА – СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

 

  На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 34, ал. 1 от Устава на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, и във връзка с решение на УС от 29.01.2024 г. Управителният съвет на Сдружението, свиква Общо събрание на 12.02.2024 г. от 16.00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес: гр. Главиница, ул. Витоша, № 44, ет. 4 /заседателна зала/, при следния

                               Дневен ред:

1. Одобрение на Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ за 2023 година.

2. Одобрение на Годишен финансов отчет и Годишен отчет за дейността на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ за 2023 година.

3. Обсъждане и вземане на решение за определяне размера на годишния членски внос за 2024 г., който се внася от членовете на Колективния върховен орган на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“.

4. Приемане на годишен бюджет на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” за 2024 година.

5. Отчет за изпълнението на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”.

 

На основаниe  чл. 35. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници.

 (2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.       

                                                                               

                                                                                  От   Управителния съвет

                                                                                     29.01.2024 година

 

 

Печат