Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

 

Сезгин Басри Алиибрям

Кмет на Община Ситово

kmet sitovo sezgin aliibrqm

 

Председателят на Управителния съвет:

  • Ръководи оперативно текущата дейност на Сдружението;
  • Представлява Сдружението пред трети лица, пред държавните органи, обществените организации и други физически и юридически лица в страната и чужбина;
  • Подготвя и предлага проекти за решения на УС;
  • Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
  • Отчита се за дейността си пред Управителния съвет;
  • След одобрение на щатното разписание от УС, назначава, освобождава и упражнява дисциплинарна власт по отношение на Изпълнителния директор за извършване на оперативната дейност на сдружението;
  • Подписва договори за финансиране на проекти от страна на Сдружението с бенефициенти от местните общности по правилата и разпоредбите на финансиращи организации, включително с МЗХ по Подхода ВОМР/ЛИДЕР.

Печат