Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ▌МИГ 'ГЛАВИНИЦА - СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА'

 Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” е доброволна, независима организация с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, по смисъла на чл. 2 и чл. 19 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и регистрирано по реда на същия Закон, което чрез своите членове – български дееспособни и правоспособни физически и юридически лица, допринася за удовлетворяване на нуждите и реализиране на инициативите на местната общност.

 От учредяването си през 2011 година и при упражняване на своята дейност, Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”  се ръководи от принципите на подхода ЛИДЕР, така както са формулирани в чл. 61 от Регламента на Съвета 1698/2005 и документи свързани с прилагането му, а именно:

  • териториален подход;
  • създаване на публично-частни партньорства;
  • подход „отдолу-нагоре”;
  • многосекторен подход;
  • иновации;
  • сътрудничество;
  • работа в мрежа.

Сдружението възприема принципите и спазва правилата и нормативната база, приложими за Местните инициативни групи в Република България.

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” е създадено като публично-частно партньорство при прилагане на подхода ЛИДЕР по подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. в изпълнение на Договор за предоставяне на финансова помощ № РД 50 – 377/28.12.2009 г.

В дейността на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” от създаването му до настоящия момент като членове на Общото събрание участват представители на публичния сектор/местната власт, частния/стопанския и неправителствения/граждански сектор. Представители и на трите сектора участват в управителния съвет на Сдружението.

Печат