Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

 Административен ЕКИП


Milceva mig

Данка Милчева - изпълнителен директор на МИГ "Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа"

Изпълнителният директор ръководи и организира цялостната дейност на Екипа и офиса на Сдружението в съответствие с устава, правилника за дейността и вътрешния ред при спазване на всички приложими нормативни актове. Има задължения да привежда в изпълнение решенията на УС и Общото събрание, както и издадените заповеди от председателя на УС. Има правомощия и отговорности съгласно устава и решенията на Общото събрание и УС, описани в съдебното решение. Основните му отговорности са свързани с управление на човешките, финансови и материални ресурси на Сдружението. Основните задължения на ИД са свързани с последователно изпълнение на дейностите по прилагането на стратегията за ВОМР и организиране на процедурите за прием, оценка и мониторинг на проектните предложения. Носи отговорност за постигане на целите и индикаторите за изпълнение и резултат. Организира дейностите за функциониране на офиса и възлагане на обществените поръчки при изпълнение на бюджета, разпределя задачи към персонала, поддържа комуникация с УО на програмите, финансиращи СВОМР, с ДФЗ и институциите, отговаря за спазване наизискванията за информация и публичност, работи за създаване на партньорства и сътрудничества в общността и извън нея. Заедно с Екипа изготвя периодични и годишни доклади.

 

Ertan mig

Ертан Рафи - експерт по прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие

Основните     функции        и          отговорности            на        Експерта        са        свързани        с прилагането на одобрена за финансиране Стратегия за ВОМР. В периода на прилагане, неговите задължения са: да консултира потенциални бенефициенти като оформя писмени документи за всяка консултация, да участва в подготовката на насоки и процедури за прием на проектни предложения в ИСУН, да работи с външни експерти и оценители; да подпомага работата на Комисията. Друга част от задълженията са свързани с експертна помощ и консултиране на бенефициентите при изпълнението и отчитането на проекти, както и с извършване на мониторингови посещения  на мястото на  изпълнение, снимане и изготвяне на протоколи и доклади от посещенията; обобщаване на информацията в периодични и годишни мониторингови доклади. Участва в цялостната дейност на организацията, вкл. в работата и с целевите групи, в т.ч. уязвими и малцинствени групи от територията на прилагане на СВОМР.

 

 

Назмие Юмерова -счетоводител

Организира счетоводната отчетност и документооборота, свързан с финансовата дейност на Сдружението и изпълнението на одобрените бюджети при прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 година. Завежда пълен архив на счетоводната документация. Обработва първичните разходо- оправдателни документи и води компютърно счетоводство със съответните счетоводни програми и програмни продукти. Участва в планирането на годишните бюджети и в подготовката на заявки за плащане. Следи за законосъобразността на съставяните документи и извършваните разходи. Изготвя годишните финансови отчети и подава съответните декларации, формуляри и др. документи в институциите, съгласно Закона за счетоводството, ЗЮЛНЦ и приложимата нормативна база за ЮЛНЦ и в частност за МИГ.

 

Печат