Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ОБЯВИ
  • Покана за информационна кампания по проект „Доброгея и Добруджа от общо минало към общо бъдеще“

                                                                                                                                       zaglavna logo1

 

                                                                                            19.3                                                  

 

 

СНЦ „МИГ Главиница – Ситово - Крайдунавска Добруджа“ изпълнява проект № BG06RDNP001-19.355-0012-C02 „Доброгея и Добруджа от общо минало към общо бъдеще“,  АДБФП № РД-50-99/25.11.21 г., финансиран по подмярка 19.3„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Партньори по проекта са МИГ „Мунти Матсинулуй“ и МИГ „Делта Дунарии“ от Румъния.

Териториите на партньорите по проекта се намират в две съседни области на България и Румъния, които от древни времена до днес се характеризират с много близки връзки, като населението им има общи корени. Тази близост от дълбока древност обуславя и общите им културни традиции и обичаи, които са съхранени и до наши дни. Териториите на партньорите по проекта се характеризират с изключително богато материално и нематериално културно наследство, предавано във времето от поколение на поколение.

Основна цел на проекта е да промотира културното наследство на териториите на СНЦ „МИГ Главиница – Ситово, Крайдунавска Добруджа”, МИГ „Делта Дунарии” и МИГ “Мунти Матсинулуй”.

В изпълнение на предвидените дейности по съвместния проект, Сдружение „МИГ Главиница – Ситово - Крайдунавска Добруджа“ организира провеждането на една информационна конференция, три еднодневни работни срещи и две обучения на 12, 13 и 14 юни 2023 г., на които ще присъстват и представители от МИГ "Делта Дунарии” и МИГ "Мунти Матсинулуй”, Румъния.

Поканени за участие са всички заинтересовани лица – представители на местната общност от територията на Сдружение „МИГ Главиница – Ситово - Крайдунавска Добруджа“.

 

                                                                                                                                      

                                                                                  

Печат