Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

РЕГИСТЪР НА ОТХВЪРЛЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ СВОМР

1. Списък на отхвърлените проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.165 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“.

 

2. Списък на отхвърлените проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.061 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 1.7.„Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените, въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията” .

 

3. Списък на отхвърлените проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.110 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 1.7.„Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените, въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията”.

 

4. Списък на отхвърлените проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.345 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

 

 

 

 

Печат