Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

РЕГИСТЪР НА ОТТЕГЛЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ СВОМР

 

1. Списък на оттеглените проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.159 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

 

2. Списък на оттеглените проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.177 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

 

3. Списък на оттеглените проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.209 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово”

 

 4. Списък на оттеглените проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.345 на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

 

 

 

 

 

 

 

Печат