Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ПРИЕМИ
  • МЕРКИ ОТ СВОМР
  • ПРСР – мярка 4.1.2 – Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства

 

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.1.2.

Код на подмярката 4.1.2.

Наименование на подмярката: „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”

Описание на целите и обхвата на подмярката Цели на подмярката:

Повишаване на жизнеспособността, ефективността и стабилността на малките земеделски стопанства на територията на МИГ, чрез:

ü  материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и производителността на стопанствата;

ü  преструктуриране и развитие на наличните материални мощности;

ü въвеждането на нови технологии в производството и модернизация и на физическите активи в стопанствата;

ü насърчаване на доброто организиране на „хранителната верига“ и „късите вериги на доставка“, в т.ч. дейности за запазване качеството на продукцията и предпазарната подготовка.

Обхват на подмярката:

1.          Географски обхват - цялата територия на МИГ, включваща всички населени места от общините Главиница и Ситово и землищата им.

2.      Обхват на инвестициите - материални активи и нематериални инвестиции, които:

а) Отговарят на стандартите на Общността, отнасящи се до съответната инвестиция;

б) Подобряват цялостната дейност на земеделското стопанство;

в) Отговарят на обхвата на мярката по ПРСР и Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства.

Допустими кандидати и получатели на финансова помощ:

Земеделски стопани, регистрирани и осъществяващи дейност като ЗП на територията на МИГ, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро, измерен в стандартен производствен обеми производството им е в един от секторите „плодове и зеленчуци“, и/или „етерично-маслени и лекарствени култури“./Уточнение: територията не попада в определението „необлагодетелстван район“ и затова не се включва сектор

„животновъдство“/.

Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности. Важно: Не се подпомагат бенефициенти одобрени по мярка 112 Създаване на млади фермери от ПРСР 2007-2013 г.

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

Кандидатите следва да представят бизнес план /БП// по образец към Насоките за кандидатстване/, доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП.

Допустими дейности:

По подмярка 4.1.2. от Стратегията за ВОМР на МИГ ще се подпомагат материални и нематериални дълготрайни инвестиции, водещи до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството. Ще бъдат подкрепяни следните дейности:

·         Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;

·         Инвестиции в изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;

·         Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;

·         Инвестиции за съхранение и преработка на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;

·         Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;

·         Инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства;

·         Инвестиции за подобряване на пред-пазарната подготовка или съхранение на продукцията (оборудване за почистване, сортиране, пакетиране на продукцията и сгради за специализирано съхранение и обработка; осигуряване на вентилация, изолация и охлаждане);

·         Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

·         Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;

·         Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните.

 

Приоритет по тази подмярка ще бъде даван на стопанства от секторите:

·         Плодове и зеленчуци;

·         Биологично производство;

·         Инвестиции в енергийна ефективност, опазване на околната среда и иновации.

Допустими разходи за материални инвестиции:

1.         Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;

2.         Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;

3.         Закупуване на косачки, закупуване на дробилки (прикачен инвентар), закупуване на преносими сушилни и др.;

Допустими нематериални разходи:

4.            Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. /при спазване на съотношенията от Раздел 8.1. на Наредбата по мярка 4.2.1./;

5.        Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;

6.      Разходите за достигане съответствие с международни признати стандарти.

Финансови параметри на проектите

Минимален   размер на общите   допустими разходи за проект -    2 445 лева, или левовата равностойност на 1250 евро.

Максимален размер на общите допустими разходи за проект - 48 895 лева, или левовата равностойност на 25 000 евро.

Интензитетът на финансовата помощ е в размер до 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;

Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 %, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80%, в следните случаи:

За проекти представени от млади селскостопански производители – 10 %;;

За колективни инвестиции или интегрирани проекти, които включват подпомагане в рамките на повече от една мярка – 10 %;

За    проекти    с    дейности,    подпомагани    по    линия    на    ЕПИ    за   селскостопанска производителност – 10 %;

Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени– 10 %;.

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

 

Критерии за избор

Точки

 
 

1

Проектът     осигурява    подпомагане     на     чувствителни    сектори     в

земеделието –плодове и зеленчуци, етерично маслени и медицински растения

25

 

 

 

2

Проектът е за биологично производство на земеделски продукти

20

 
 

3

Проектът осигурява допълваща заетост

15

 
 

4

Проектът     повишава    енергийната    ефективност     на     земеделското

стопанство

10

 
 

5

Проектът въвежда иновации в земеделското стопанство

15

 
 

6

Проектът е с интегриран подход и допринася за насърчаване на кооперирането между производителите, включително за дейности свързани с опазване на околната среда и постигане на стандартите на

ЕС.

15

 
   

ОБЩО

100

 

 

 

Печат