Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ПРИЕМИ
  • МЕРКИ ОТ СВОМР
  • ПРСР – мярка 7.2 - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

 

Първи прием - 28.01.2019 - 05.03.2019 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7.2.

 

МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“     ПРСР 2014 - 2020 Г. (ЕЗФРСР)

Код на мярката: 7.2 Име на мярката:„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Описание на целите и обхвата на мярката:

Цел: Мярката има за цел да допринесе за преодоляване на изостаналостта и териториалния дисбаланс, да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и подобряване на условията и средата за икономическото развитие на територията на МИГ.

Мярка 7.2. от СВОМР отговаря за заявените потребности на местната общност от създаване, развитие или подобряване на състоянието на местната инфраструктура като среда за живот, труд и икономически дейности на населението.Публичните инвестиции по мярката са планирани с цел подобряване на облика и физическата среда в част от населените места, ограничаване обезлюдяването на територията, намаляването на риска от социално изключване и подобряване на качеството на живот. Подмярката предоставя подкрепа за инвестиции в обществени сгради с образователно, историческо, културно и социално предназначение, както и прилежащите им пространства, зелени площи за обществено ползване, улици, тротоари, площади и улично осветление в населените места на територията на МИГ. Чрез инвестициите в образователна инфраструктура се улеснява достъпа и качеството на предоставяното образование и се намалява броя на преждевременно напусналите процеса на обучение. Чрез инвестиции в културната инфраструктура се създават нови възможности за оживление на селата и територията. Подкрепата за инвестиции в малка по размер инфраструктура създава основни услуги на населението в селския район.

Обхват на мярката:

Географски обхват на мярката: цялата територия на МИГ, включваща всички населени места от общините Главиница и Ситово в административно-териториалните им граници.

Обхват на инвестициите: Мярката подкрепя инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура в 35-те населени места на територията на МИГ „Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия.

Допустими кандидати и получатели на финансова помощ

  1. Община Главиница и Община Ситово;
  2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната инфраструктура и културния живот;
  3. Читалища за дейности, свързани с културния живот;
  4. Кандидатите трябва да имат седалище на територията на Община Главиница или община Ситово.

Не се подпомагат кандидати/ползватели на помощта при наличие на някое от обстоятелствата за отстраняване, когато:

1.1.         са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност, или са в процедура по ликвидация, или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или са преустановили дейността си;

1.2.         не отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 3, т. 2 от Наредба №22 от 18.12.2015 г.;

1.3.         са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност, установено с влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

1.4.         чрез измама или по небрежност са предоставили невярна информация, необходима за удостоверяване на липсата на основания за отказ за финансиране, критериите за подбор или изпълнението на договор, установени с влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

1.5.         са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

1.6.         са нарушили правата на интелектуалната собственост, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

1.7.         са опитали, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението:

     а) да повлияят на лицата с правомощия за вземане на решение или контрол от Разплащателната агенция (РА) и/или Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. (УО), свързано с одобрението за получаване или плащане на финансова помощ;

     б) да получат информация от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол от РА и/или УО, която може да им даде неоснователно предимство, свързано с одобрението за получаване или плащане на финансова помощ;

1.8. е установено, че по тяхна вина не са изпълнили задълженията си по договор за предоставяне на финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, договор за обществена поръчка, договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното им прекратяване, изплащане на обезщетения или други договорни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договорените дейности по договора;

1.9. са констатирани при проверки, одити или разследвания, проведени от разпоредителите с бюджет, Европейската служба за борба с измамите или Европейската сметна палата, значителни недостатъци

1.10 е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за предоставяне на финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, договор за обществена поръчка, договор за концесия за строителство или за услуга са нарушили чл. 118, 128, 245, 301, 302, 303, 304 или 305 от Кодекса на труда;

1.11. са извършили нередност, която е установена с влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършена нередността;

1.12 имат изискуеми и ликвидни задължения към РА, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;

1.13. са включени   в системата за ранно откриване и отстраняване по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом) №966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом)   №1605/2002 на Съвета (OB L, бр. 298 от 26 октомври 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС, Евратом) №966/2012”;

1.14. представляващият кандидата/ползвателя на помощта, негов законен или упълномощен представител, член/ове на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, както и лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/ ползвателя на помощта:

     а) са обект на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом) №966/2012;

     б) е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с ръководител на РА, УО или със служители на ръководна длъжност в РА или УО;

     в) е лице, което е на трудово или служебно правоотношение в РА или УО до една година от прекратяване на правоотношението;

     г) е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за: участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301, 302, 302а, 303, 304, 304а, 304б, 304в, 305, 305а, 306 или 307 от Наказателния кодекс; престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253, 253а, 253б, 254, 254а, 254б, 255, 255а, 255б, 256, 258, 259, 259а, или 260 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219, 220, 221а, 223, 224, 225, 225б, 225в, 226, 227, 227б, 227в, 227г, 227д, 227е, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 234а, 234б, 234в, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 242а, 243, 244, 244а, 245, 246, 247, 248, 248а, 249, 250, 251 или 252 от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194, 195, 196, 196а, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 212а, 212б, 213, 213а, 214, 214а, 215, 216, 216а, или 217 от Наказателния кодекс; престъпления против народното здраве и против околната среда по чл. 352, 352а, 353, 353а, 353б, 353в, 353г, 353д, 353е; престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс; престъпление по чл. 159а, 159б, 159в или 159г от Наказателния кодекс; престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс; престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс;

     д) е лице, за което е налично някое от обстоятелствата по т. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, т. 1.11, 1.12 и 1.13;

   2. В случаите на кандидати общини не се прилагат изискванията на т. 1.1, 1.2 и т. 1.11

Не се дава предимство, а даденото предимство се отнема, когато РА или друг компетентен орган установи, че кандидатът/ползвателят на помощта е създал изкуствено условията, необходими за получаване на това предимство, в противоречие с целите на европейското право и българското законодателство в областта на допустимите за подпомагане дейности;

Допустими дейности и разходи

По мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" се предоставя финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:

1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;

2. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях;

3. изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони; ИЗКЛЮЧВА СЕ ОТ СВОМР.

4. изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;

5. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства;

6. реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.;

7. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

8. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

     Безвъзмездна финансова помощ не се предоставя:

1.      за дейности, допустими за подпомагане по мярка 4.1. „ Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.; 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4. „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.; подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделските стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”; подмярка 4.2.2. „ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства”; подмярка 4.4. „ Непроизводствени инвестиции”; подмярка 4.4.2. „Непроизводствени инвестиции по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи”; подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „ Развитие на стопанства и предприятия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.”; подмярка 6.1. „Помощ при стартиране за млади земеделски стопани”; подмярка 6.2. „ Помощ при стартиране за неселскостопански   дейности в селските райони”; подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”; подмярка 6.4.2. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства” от мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия”; подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” или по мярка 16. „Сътрудничество”;

2.      за дейности, допустими за подпомагане съобразно демаркационната линия с Оперативна програма „Региони в растеж”;

3.      за дейности в сгради за здравеопазване на територията на цялата страна;

4.      за дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства, или които са финансирани по операция „Независим живот” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”;

5.      за дейности за обекти с предоставен от министъра на културата статут на недвижима културна ценност с категория „национално значение” или „световно значение”; изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

6.      за дейности за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура от регионално и национално значение и по – конкретно професионални, спортни училища, училища по изкуство и култура и висши училища;

7.      за дейности за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура, които са финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”;

8.      за дейности за създаване на информационни и комуникационни технологии в образователна инфраструктура.

Недопустими разходи: Финансова помощ не се предоставя за

1. закупуване или наем на земя и сгради; 2. закупуване на оборудване, обзавеждане и транспортни средства втора употреба; 3. данък върху добавена стойност (ДДС) с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност; 4. лизинг с изключение на финансов лизинг; 5. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка, текущ ремонт; 6. банкови и административни такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви, застраховки; 7. обезщетения за отчуждаване на имоти; 8. принос в натура; 9. закупуване на нови транспортни средства и оборудване, включително компютърен софтуер, над пазарната им стойност;10. едногодишни растения; 11. плащания в брой; 12. лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор в случаите на финансов лизинг; 13. инвестиции, за които РА или друг компетентен орган установи изкуствено създадени условия за получаване на помощта с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката; 14. инвестиции, които представляват обикновена подмяна;15. инвестиции, за които се установи, че ще имат отрицателно въздействие върху околната среда; 16. неустойки за неизпълнение по договорите с избраните доставчици/изпълнители; 17. натрупани лихви върху изплатени авансови плащания; 18. инвестиции в частта им, която надвишава референтните разходи.

Финансови параметри за проектите: Минимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 5 000 евро - 9779 лева. Максимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 200 000 евро – 391 160 лева.

ал.(1) Финансовата помощ за допустимите дейности по т. 5 /от списъка с Допустими дейности/, се предоставя след произнасяне на Европейската комисия по подадено уведомление за индивидуална инвестиционна помощ в съответствие с изискванията на Насоките на Европейския съюз за държавната помощ в сектора на селското и горско стопанство и в селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ОВ С 204 от 1.07.2014 г.).

ал. (2) Кандидатите за финансовата помощ, чиито инвестиции попадат в обхвата на ал. 1, представят декларация за размера на получената държавна помощ съгласно приложение към Насоките за кандидатстване по мярката.

ал. (3) Финансовата помощ за допустимите дейности по т. 7 /от списъка с Допустими дейности/се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощ de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1407/2013".

ал.(4) Финансовата помощ за един кандидат/ползвател за дейности по т. 7 /от списъка с Допустими дейности/, заедно с другите получени минимални помощи не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни бюджетни години, включително текущата.

ал.(5) Кандидатите за финансовата помощ, чиито инвестиции попадат в обхвата на ал. 3, представят декларация за минимална помощ съгласно приложение към Насоките за кандидатстване по мярката.

Интензитет на финансовата помощ: До 100% от допустимите разходи.

ü Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. 

ü Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, се определя въз основа на анализ „разходи - ползи" (финансов анализ), с изключение на случаите за проекти, по които размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро, и за проекти по  т. 7. 

ü Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, установени въз основа на анализ „разходи - ползи" (финансов анализ), но общият размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро. 

ü Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ, определен въз основа на анализ „разходи - ползи" се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Размер на финансовата помощ: Не повече от левовата равностойност на 100 000 евро за един проект – 195 580 лева.

Критерии за избор на проектите и тяхната тежест

Критерии за избор

Точки

1

Проектът се реализира в населено място извън общинския център

15

2

Проектът се реализира в град/село център на община

5

3

Проектът е с обхват на дейностите повече от едно населено място

10

4

Проектът предвижда изпълнение на мерки за енергийна ефективност

15

5

Проектът включва подобряване на социална или образователна инфраструктура на територията

15

6

Проектът е ориентиран към създаване на нови услуги за населението

15

7

Проектът включва повече от един вид от допустимите дейности

15

8

Проектът включва създаване на достъпна среда за хора с увреждания

10

 

Общо

100

 

 

 

Печат