Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

Първи прием - 28.02.2020 - 29.05.2020 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7.5.

 


МЯРКА 7.5 .:„ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ПРСР 2014 - 2020 Г. (ЕЗФРСР)

Код на мярката: 7.5

Име на мярката:„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Описание на целите и обхвата на мярката:

Цел:Оползотворяване на туристическите ресурси на територията на МИГ, посредством подкрепа за инфраструктура за отдих, местен туризъм, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура за публично ползване.

Обхват на мярката:

Географски обхват на мярката: цялата територия на МИГ, включваща всички населени места от общините Главиница и Ситово в административно-териториалните им граници.

Обхват на инвестициите: Мярката подкрепя инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби туристическа инфраструктура за публично ползване в 35-те   населени места на територията на МИГ „Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“, вкл. туристически и посетителски центрове, центрове за изкуства и занаяти, туристически пътеки, велоалеи,   система за туристическа информация като табели и пътепоказатели; съоръжения за безопасност.

Допустими получатели на финансова помощ

  1. Община Главиница;
  2. Община Ситово;
  3. Юридически лица с нестопанска цел.
  4. Кандидатите трябва да имат седалище на територията на Община Главиница или община Ситово.

Допустими дейности и разходи:

  1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове.
  2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство.
  3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел.
  4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел.
  5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Недопустими разходи: Финансова помощ не се предоставя за

1. закупуване или наем на земя и сгради; 2. закупуване на оборудване, обзавеждане и транспортни средства втора употреба; 3. данък върху добавена стойност (ДДС) с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност; 4. лизинг с изключение на финансов лизинг; 5. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка, текущ ремонт; 6. банкови и административни такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви, застраховки; 7. обезщетения за отчуждаване на имоти; 8. принос в натура; 9. закупуване на нови транспортни средства и оборудване, включително компютърен софтуер, над пазарната им стойност; 10. едногодишни растения; 11. плащания в брой; 12. лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор в случаите на финансов лизинг; 13. инвестиции, за които РА или друг компетентен орган установи изкуствено създадени условия за получаване на помощта с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката; 14. инвестиции, които представляват обикновена подмяна; 15. инвестиции, за които се установи, че ще имат отрицателно въздействие върху околната среда;   16. неустойки за неизпълнение по договорите с избраните доставчици/изпълнители; 17. натрупани лихви върху изплатени авансови плащания;   18. инвестиции в частта им, която надвишава референтните разходи.

Режим на държавна/минимална помощ: За мярката ще се прилагат условията за държавна помощ, определени в указанията на МЗХГ за приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. в стратегиите за Водено от общностите местно развитие и условия, произтичащи от него. При изпълнение на проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР, включващ само нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, не се прилагат чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Финансови параметри за проектите:

Минимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 10 000 евро – 19558 лева. Максимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 200 000 евро – 391 160 лева.

Интензитет на финансовата помощ

До 100% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта.

ü Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

ü Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, се определя въз основа на анализ „разходи - ползи" (финансов анализ), с изключение на случаите за проекти, по които размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро.

ü Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, установени въз основа на анализ „разходи - ползи" (финансов анализ), но общият размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро.

ü Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ, определен въз основа на анализ „разходи – ползи“ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Размер на финансовата помощ: До левовата равностойност на 50 000 евро – 97 790 лева.

Критерии за избор на проектите и тяхната тежест

 

 

Критерии за избор

Точки

1

Проектът има иновативен характер за територията на МИГ

20

2

Проектът насърчава популяризирането на местни природни забележителности

15

3

Проектът насърчава популяризирането на местното културно-историческо наследство

15

4

Проектът включва създаване на достъпна среда за хора с увреждания

10

5

Проектът включва създаване съоръжения за безопасност на ползвателите

10

 

Проектът подобрява информационната обезпеченост на туризма на територията на МИГ

10

 

Проектът, осигурява подобряване на околната среда и постига екологичен ефект и въздействие.

20

 

Общо

100

Печат