Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

Прием - до  17:00 часа на 03.06.2019 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 2.1.

 


ОПРЧР (ЕСФ)

МЯРКА 2.1. „СОЦИАЛНО-ТРУДОВА И ЗДРАВНА ИНТЕГРАЦИЯ”

Съответствие на мярката с инвестиционен приоритет на програмата и приноса й към определена специфична цел от ОПРЧР:

Мярката е разработена в рамките на Приоритетна ос /ПО/ 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” от ОПРЧР за периода 2014-2020 г., в съответствие с:Инвестиционен приоритет /ИП/ 1„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”. Мярката има принос към тематична цел 9 /ПО2/: „Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността“, за постигане на специфична цел /СЦ/: СЦ „Увеличаване на броя на лицата от уязвими етнически общности, включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус върху ромите, мигранти, участници с произход от други държави“.

Цел на конкретната мярка от СВОМР:

Подобряване достъпа до заетост, социални и здравни услуги за социалното приобщаване на представители на уязвими, етнически и маргинализирани групи и създаване на условия за преодоляване на негативни стереотипи в общността.

Целта на Мярка 2.1. „Социално-трудова и здравна интеграция“ е обвързана със СЦ 2 от СВОМР: „Намаляване на бедността, подкрепа за социално включване и по-добро качество на живот на уязвимите и малцинствени групи“ по П 3: „Развитие на човешките ресурси и подобряване на   образованието, квалификацията и социалните взаимодействия в мултикултурната общност“. Мярката постига и стратегическата цел в частта й „подобряващи се условия за живот, социална, и трудова реализация“.

Целева група/групи и идентифицираните техни проблеми, които мярката адресира:

1.Представителите на ромската общност на територията на общините Главиница и Ситово, и на др. етнически групи, в ситуация на уязвимост и маргинализация; 2. Хора в риск и/или жертва на дискриминация; 3. Хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация (висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.).

Не е допустимо едни и същи представители на целевите групи да бъдат включвани в едни и същи дейности или да получават едни и същи услуги, финансирани от различни източници - друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма.    

Мярката адресира проучените нужди, очаквания и потребности на представители на уязвимите маргинализирани и малцинствени групи от територията на МИГ, която е сред най-бедните и изостанали в страната и със смесен етнически състав. Необходимо да се подкрепят най-уязвимите групи, чрез адекватни действия за интеграция, вкл. в трудова среда, достъп до здравни и социални услуги.В мярка 2.1. „отделният човек” е на фокус, вкл. нуждите му от социална или мотивационна подкрепа, от трудова или творческа себеизява.

Допустими бенефициенти по мярката и защо са избрани тези типове бенефициенти:

Доставчици на социални и здравни услуги;   Работодатели; Обучителни организации; Общини; Читалища; Неправителствени организации; Социални предприятия и кооперации за хора с увреждания.

Подборът на допустими бенефициенти по мярката е извършен на база проучванията и анализите на ситуацията и средата, потребности на целевите групи, и на заявените нагласи от участниците, вкл. потенциални кандидати.

Кандидатите трябва да отговарят на следните задължителни критерии:*Да отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с приложимото законодателство – Регламент 1407/2013; *Да разполага с финансов капацитет, който се оценява по предоставена от УО на ОП РЧР методика за оценка на финансовия капацитет; *Когато кандидатът е община и тя кандидатства с партньор/и или партньор по проекта е община, с проектното предложение се представя Решение на Общинския съвет за подаване на проектно предложение и Решение на Общинския съвет за одобряване на споразумение за общинско сътрудничество с партньора за кандидатстването по проекта, съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА.

Допустими партньори: Партньорствата са възможни, но не са задължителни. Партньорите като вид организации съвпадат с посочените като допустими кандидати

Допустими дейности, необходими за реализация на мярката:

Типовете допустими дейности, са избрани от т.2.А.6.1 „Описание на видовете и примерите за действия“, от приоритет 2 в текста на ОПРЧР 2014-2020. За проектите се избират дейности, които са пряко необходими за постигане на целите и на резултатите.

Направление „Подобряване на достъпа до заетост“

-          Насърчаване към заетост на икономически неактивни лица;

-          Професионално информиране и консултиране;

-          Мотивационно обучение и/или психологическо подпомагане;

-          Предоставяне на обучения с цел професионална пригодност;

-          Включване в стажуване, чиракуване, заетост;

-          Подкрепа за самостоятелна заетост.

Направление „Достъп до социални и здравни услуги“

-          Подобряване на достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегрирани и междусекторни;

-          Социално-здравна медиация, информиране и консултиране;

-          Мотивационно обучение и/или психологическо подпомагане;

-          Подкрепа за семейно планиране и отговорно родителство;

-          Повишаване на здравната култура и достъп до здравни услуги;

-          Подкрепа за самостоятелна заетост.

Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“

-          Планиране, управление, наблюдение и оценка на инициативи за социално-икономическа интеграция на социално изключени хора, групи и маргинализирани общности;

-          Общностни дейности за промяна на практики, оказващи негативно влияние върху социалното включване;

-          Подкрепа за включване на целевите групи в процесите на формиране и изпълнение на национални и местни политики;

-          Инициативи за популяризиране на културната идентичност на етнически общности, вкл. занаяти и изкуства;

-          Инициативи за преодоляване на стереотипи.

При подготовка на проект да се отчитат следните специфики:

üПланираната реализация на услуги следва да поставя в центъра на вниманието потребностите на лицата, които ще ползват услугата, а не на институции или организации, които ще я предоставят и техните досегашни практики. Услугите следва да се разглеждат като дейности, които да могат да се комбинират в съответствие с индивидуалните потребности на лицата.

üЗадължително е включване на дейности от направление „Достъп до социални и здравни услуги“ и поне едно от другите направления по-горе;

üПроектът трябва да допринасят за постигане на показателите на ОПРЧРи целите на: Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г., Областната стратегия на област Силистра и общинските планове за интегриране на ромите; Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. и общинските стратегии за развитие на социалните услуги на общините Главиница и Ситово. На ниво проект ще се търси връзка между цели, планирани дейности и очаквани резултати, както и между резултата и разходите за постигането му.

üПри планиране разкриването на нови услуги за социално включване трябва да се предвиди осигуряване на устойчиво предоставяне на услугата.

Бюджет на мярката: Общият бюджет, планиран за мярката е 430 280 лева.

Интензитет на финансовата помощ: Максималният интензитет на помощта е до 100 % от общата стойност на допустимите разходи.

Финансови параметри на проектите:

Минималният размер на проект, с който се кандидатства, не може да бъде с размер на безвъзмездната финансова помощ, по-нисък от 30 000 лева.Максималният размер на общите допустими разходи за всеки проект е в рамките на 391 166 лева, ако включва съфинансиране от кандидата за разликата над допустимия размер* на безвъзмездната финансова помощ.

Размер на финансовата помощ: Максималният допустим размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 150 000 лева.

Допустими разходи:

Определят се на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и ПМС189/28.07.2016г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, КФ на ЕС и от ЕФМР, разпоредбите на Регламент №1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014-2020 г. За да са допустими, разходите трябва да отговарят едновременно на условията от глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ.

Видовете допустими разходи са представени в следния неизчерпателен списък:

-         за оборудване и обзавеждане; разходи за софтуер;

-         за трудови и др. възнаграждения, стипендии и др. доходи на физически лица за дейности, пряко свързани с изпълнението на договора за финансиране, вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение, съгласно националното законодателство;

-         за командировки /съгл. Наредбата за командировки в страната/;

-         разходи за материали и консумативи, необходими за изпълнението на дейностите по договора за финансиране;разходите за стипендии и други доходи, изплатени от трети страни в полза на участниците в дадена дейност;

-         разходи, свързани с участието на хора с увреждания;

-         разходи за управление на проектите.

Недопустими разходи: Разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма; Глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове; Комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута; данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим; Закупуване на дълготрайни материални активи - втора употреба; Разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с изключение на разходите по финансови инструменти; Лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси; Субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови транзакции; Разходи за закупуване на инфраструктура, земя и недвижимо имущество; Разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и/или попълването на документите за кандидатстване за финансова подкрепа.

На основание чл. 57, ал. 2 от ЗУСЕСИФ не са допустими разходи за проекти или дейности, които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са извършени от него.

Критерии за избор на проекти:

Основни критерии – до 100 точки

За оценка на проектите ще се прилагат критериите за техническа и финансова оценка, одобрени от Комитета за наблюдение на ОПРЧР 2014-2020г.

Допълнителни точки проектите ще получават от оценка по следните

Специфични критерии – до 30 точки

-          Проектът включва дейности по всички 3 направления – 10 т.

-          Проектът обхваща целеви групи от двете общини – 10 т.

-          Проектът е с иновативен подход и/или е за интегрирани междусекторни социални и/или здравни услуги и осигуряване на заетост – 10 т.

Режим на минимални помощи:

Мярката се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на ЕК от 18.12.2013 г. относно прилагането на чл.107 и чл.108 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013г.

 

 

Печат