Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • Председателят на СНЦ „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа” подписа тристранен договор по мярка 2.1. "Социално - трудова и здравна интеграция от СВОМР

Председателят на СНЦ „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа” подписа тристранен договор с Министерството на труда и социалната политика и община Главиница за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. „Социално трудова и здравна интеграция” в рамките на приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване чрез Водено от общностите местно развитие за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.052-0001 „Подкрепа на социална, трудова и здравна интеграция в община Главиница”. Проектът е на стойност 143 222.70 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Основни дейности на проекта са:

  • Активиране на икономически неактивни лица, професионално ориентиране на целевата група към заетост и предприемачество и насочване към социални и здравни услуги;
  • Включване на заетост за 6 месеца;
  • Насърчаване на самостоятелна заетост;
  • Иновативен достъп до социални и здравни услуги, повишаване на здравната култура и информираността относно социалните и здравни права;
  • Овластяване на общността и преодоляване на негативните стереотипи.Glavinica 2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печат