Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

Разяснения по Насоки за кандидатстване чрез подбор на проектни
предложения по процедура BG06RDNP001-19.165 на Сдружение "Местна инициативна група Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа" по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от мярка    19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Разяснения 1

Разяснения 2

Печат