Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • Изпълнение на дейности по проект „Доброгея и Добруджа от общо минало към общо бъдеще“

zaglavna logo119.3

Приключи изпълнението на съвместните дейности по проект „Доброгеа и Добруджа от общо минало към общо бъдеще“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., който се изпълнява от Сдружение „Местна инициативна група Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“ заедно с партньорите от Република Румъния - "МИГ Мунти Матсинулуй" и "МИГ Делта Дунарии". Организирани бяха фестивали от "МИГ Делта Дунарии" на 05.08.2023 г. и "МИГ Мунти Матсинулуй" на 06.08.2023 г., където взеха участие и екипът на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ и женска вокална група за автентичен фолклор "Дунавски бисери" при НЧ „Никола Вапцаров-1940“ с. Попина. Посрещането от домакините беше топло и приятелски за пореден път.
Проектът допринася и за постигане на целите, заложени в Стратегиите за Водено от общностите местно развитие и на трите местни инициативни групи – партньори.
Основните иновативни характеристики на проекта са неговата мултинационална структура, целите и резултатите, които той ще постигне. Така например на територията на Сдружение „МИГ Главиница – Ситово, Крайдунавска Добруджа“ проект за транснационално сътрудничество се изпълнява за първи път. Също за първи път ще бъде разработен съвместен продукт – филм и каталог за териториите на партньорите по проекта. По същия иновативен подход се популяризира културното наследство на териториите на трите МИГ. Интегрираният продукт по иновативен начин ще подпомогне информираността на местната общност, ще популяризира културното богатство и ще създаде допълнителни условия за икономическото развитие на трите региона.
Идеята за проекта възниква при среща между представители на МИГ на международната конференция по подхода ЛИДЕР, проведена в Албена през 2020 г. Осъществяването на идеята е предложено да се извърши чрез изпълнението на проект по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014 – 2020. За целта МИГ „Главиница, Ситово – Крайдунавска Добруджа“ извърши множество контакти с потенциалните партньори от Румъния. И ето, че три години по-късно след съвместна работа се изправихме пред финалната права и предстои приключване на всички дейности по проекта.

Печат