Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ проведе еднодневна конференция на 14.06.2018г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Главиница.

 

IMG 7962

Основните цели на конференцията бяха свързани с представяне пред заинтересованите страни на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, която ще се прилага през програмния период 2014- 2020 г. и на Индикативния времеви график за прием на проектни предложения през 2018 година по мерките, включени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“. pdf

Печат