Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ОБЯВИ
  • ПОКАНА - Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 26.07.2018г. /четвъртък/ от 16.00 часа в Заседателната зала на Община Главиница

logo mig 19.4

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ

„МИГ ГАВИНИЦА – СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

На основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНС и чл.34, ал.1 от Устава на Сдружение МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, Управителният съвет на Сдружението свиква общо събрание на 26.07.2018г. от 16.00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес, гр. Главиница, ул.Витоша, №44, ет.4, (заседателна зала) при следния                

                                                                                 

                                                                                  Дневен ред: 

  1.  Обсъждане и вземане на Решение за приемане на условията, при които ще се дава предимство на проектните предложения с равен брой точки и недостигащ финансов ресурс по мерките:

     4.1. Инвестиции в земеделски стопанства;

     4.1.2 Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства;

     4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти;

     6.4 Инвестиции в създаването и развитието на неземеделски дейности;

      7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура;

     7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура;

     19.05 Проучване,съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово от СВОМР.

  1.  Обсъждане и приемане на минимален брой точки при класиране на проектните предложения по мерки:   4.1, 4.1.2, 4.2, 6.4, 7.2, 7.5 и 19.05 от СВОМР.
  1.  Вземане на решение за членство на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ в Асоциация и определяне на представител в Общото събрание на същата.
  1. Организационни въпроси.

                                                                         

   На основаниe Чл. 35. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници.

            (2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.                                                                            

     

                                                                                           Управителен съвет

                                                                                            19.07.2018 година

Печат