Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ОБЯВИ
  • Покана - Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 12.02.2019 г. /Вторник/ от 16.00 часа в сградата на Община Главиница

zaglavna logo1

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ

„МИГ ГАВИНИЦА – СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

     На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 34, ал. 1 от Устава на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, и във връзка с решение на УС от 30.01.2019 г. Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 12.02.2019 г. от 16.00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес: гр. Главиница,   ул. Витоша, № 44, ет. 4,   /заседателна зала/, при следния

      Дневен ред:

  1. Одобрение на Годишния доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) – подмярка 19.2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа за 2018 г.
  1. Одобрение на Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на УС, и Сдружение МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа за 2018 г.
  1. Обсъждане и вземане на Решение за определяне на представители сред членовете на Общото събрание, които да участват като оценители в Комисия за подбор на проектни предложения по мерки от СВОМР на СНЦ "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа"

На основаниe Чл. 35. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници.

            (2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.       

                                                                              

                                                                                  От   Управителния съвет

                                                                                    30.01.2019 година

Печат