Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ОБЯВИ
  • Обява за прием на проектни предложения по мярка 1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените, въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията” от Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Главиница-Ситово

„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура № BG05M9OP001- 1.061 „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените, въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията”

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” на ОП РЧР 2014 – 2020 г.

Целта на процедурата е подобряване на организацията и условията на труд в местни предприятия чрез въвеждане на нови модели и системи, трансфер на знания за въвеждане на добри практики, подобряващи ресурсната ефективност, производителността и конкурентоспособността, повишаване на предприемаческата култура и нивото на знания и умения на работодателите, и на работниците, наетите и самостоятелно заети лица, за организацията на труда и на работните процеси, вкл. чрез нетехнологични иновации, внедряване на социални иновации в предприятията, насочени към безопасни и здравословни условията на труд, както и усъвършенстване на системите в сферата на управление на човешките ресурси.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

  1. Подкрепа за практики за въвеждане на гъвкави форми на заетост;
  2. Подкрепа за практики за усъвършенстване на системите за управление на човешките ресурси в предприятията, с акцент върху практиките за трайно интегриране на младите хора на работното място, по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители;
  3. Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, по-производителни и „по-зелени” модели за организация на труда в предприятията; в т.ч. за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите, както и за подобряване на социалния климат;
  4. Подкрепа за практики, насочени към развитие на корпоративната социална отговорност;
  5. Предоставяне на обучения за мениджъри на МСП и предприемачи с оглед подобряване на техните управленски и предприемачески умения.

Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 469 400 лв.

Краен срок за кандидатстване: 09.09.2019 г., 17:00 часа

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес:

http://www.mig.glavinitsa-sitovo.org и https://еumis2020.government.bg.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата.

 

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 1.7.

 

Печат