Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

 • Начало
 • ОБЯВИ
 • Удължаване срока за прием на проектни предложения по мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ

О Б Я В А

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”

 

Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.363 по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

 

Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020 г.

 

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Основна цел на процедурата: Оползотворяване на туристическите ресурси на територията на МИГ, посредством подкрепа за инфраструктура за отдих, местен туризъм, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура за публично ползване. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

 • Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа ” - мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

 • Допустими кандидати:

 

 • Община Главиница;
 • Община Ситово;
 • Юридически лица с нестопанска цел.

Кандидатите трябва да имат седалище на територията на Община Главиница или община Ситово.

 • Дейности, допустими за финансиране:

Допустими са само дейности на територията на МИГ за:

 

 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).
 • Допустими разходи:
 • Изграждане, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
 • Закупуване или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
 • Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;
 • Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „3“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „1“, „2“ и „4“.Разходи за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от сумата на разходите по т. „1“, „2“ и „4“.

 • Период на прием и място за подаване на проектни предложения:

 

Настоящата процедура е с един краен срок за кандидатстване:

Начало на прием: 28.02.2020 г.

Краен срок на прием: 29.05.2020 г. 17:30 часа

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 • Бюджет на приема

Общият финансов ресурс по процедурата е 117 350,00 лева.

 

 • Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

 

 • Минимален размер на допустимите разходи за проект – 19 558,00 лева
 • Максимален размер на допустимите разходи за проект - 391 160,00 лева
 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект - 19 558,00 лева
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект - 97 790,00 лева

 

 • Интензитет на финансовата помощ:

До 100% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта:

 • Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи;
 • Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, се определя въз основа на анализ „разходи - ползи" (финансов анализ), с изключение на случаите за проекти, по които размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро:
 • Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, установени въз основа на анализ „разходи - ползи" (финансов анализ), но общият размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро:
 • Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ, определен въз основа на анализ „разходи – ползи“ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.
 • Критерии за подбор на проектните предложения и тяхната тежест:

 

Критерии за избор на проекти

Точки

1. Проектът има иновативен характер за територията на МИГ

20

 2. Проектът насърчава популяризирането на местни природни забележителности

15

 3. Проектът насърчава популяризирането на местното културно-историческо наследство

15

4. Проектът включва създаване на достъпна среда за хора с увреждания

10

5. Проектът включва създаване съоръжения за безопасност на ползвателите

10

6. Проектът подобрява информационната обезпеченост на туризма на територията на МИГ

10

7. Проектът, осигурява подобряване на околната среда и постига екологичен ефект и въздействие.

20

ОБЩО

100

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 т.

 

 • Ранкиране при липса на финансов ресурс:

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред, и ще се дава предимство на проекта/ите, получил по-висока оценка/и по следния критерий: 2.„Проектът насърчава популяризирането на местни природни забележителности“.

            При равен брой точки и по този критерий, проектите ще бъдат подреждани в низходящ реди ще се дава предимство на проекта/ите, получил по-висока оценка/и по следния критерий: 7.„Проектът, осигурява подобряване на околната среда и постига екологичен ефект и въздействие“

 

 • Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

За контакти:

Данка Милчева – Изпълнителен директор на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”;

Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в офиса на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” на адрес: гр.Главиница, ул.“Дунав" № 13 А , тел.: 088 445 9599

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

- на сайта на сдружение МИГ „Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“: https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/

- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 • Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 

 

 

Печат