Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ОБЯВИ
  • Обществено обсъждане на Проект на Условия за кандидатстване по мярка 2.1 от СВОМР на СНЦ МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа
 
Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1 „Социално - трудова и здравна интеграция“, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица: Проект на Условия за кандидатстване по мярка 2.1 от СВОМР на СНЦ МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, след съгласуване с УО на ОП РЧР.
 
- Проект на Условия за кандидатстване по мярка 2.1 от СВОМР - zip формат - zip формат
 
 

Печат