Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ОБЯВИ
  • ПОКАНА - екипът на „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” ВИ КАНИ НА СЛЕДНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

zaglavna logo1

П О К А Н А

Във връзка с подготовката на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” да кандидатства със стратегия за водено от общностите местно развитие по обявената от Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. процедура за прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, екипът на „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”

ВИ КАНИ НА

СЛЕДНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

  • 16 август 2017 г. от 10 часа в Заседателната зала на Община Главиница, гр.Главиница
  • 17 август 2017 г. от 10 часа в Заседателната зала на Община Ситово, с.Ситово

ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

Печат